Kürk Mantolu Madonna ve Almanca Çevirisi “Die Madonna im Pelzmantel” Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Author :  

Year-Number: 2023-11.1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 09:43:47.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 70-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeviri çalışmaları Antik Yunan ve Roma’ya kadar dayanır. İnsanlar tarihin başlangıcından bu yana çeşitli sebeplerle etkileşim içinde olmuş, birbirlerini etkilemiş ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Dillerin ortaya çıkışı, insanların farklı coğrafyalara yerleşmesi ve sonrasında savaş, ticaret, anlaşmalar gibi kültürel faaliyetlerde bulunmaları farklı kültürleri bir araya getirmiş, insanların birbirini anlaması ve kabul etmesi gerekliliğini doğurmuştur. Edebi çeviri çalışmaları ise toplumların tarihini, kültürlerini, düşünce yapılarını ve hayatı algılama biçimleri ile gelenek ve göreneklerinin ürünleri olan eserleri tanıma ve anlama, farklı toplum ve fikirlere saygılı olunması gibi kazanımlarla ön plana çıkmaktadır. Edebi çeviriler sayesinde yabancı kültürü ve insanı anlama, küreselleşen dünyada değişik konuların farklı edebi türler aracılığıyla anlatım zenginliği kolaylıkla tanınmakta, yerel edebiyata katkı sağlayacak yeni türler ve eserler ortaya çıkmaktadır. Kendi kültürümüze ait edebi eserlerin yabancı dillere çevrilmesi ise bizim kültürümüzün tanıtılması, edebiyat dünyamızın zenginliğinin anlaşılması ve kültürümüzün başka kültürlere yansıması açısından önemlidir. Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna eseri ise çok farklı dillere çevrilmiş, dünya edebiyatı arasında çok satanlar listesine girmiş ve çağının ötesini aşmış, ünü ve okur kitlesi günden güne artan eserlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada Kürk Mantolu Madonna eserinin Almanca çevirisi edebi çeviri eleştirisi çerçevesinde ele alınacak, eserin dilsel ve kültürel unsurları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Translation studies date back to Ancient Greece and Rome. Since the beginning of history, people have interacted for various reasons, influenced and affected each other. The emergence of languages, the settlement of people in different geographies and the subsequent cultural activities such as war, trade and agreements brought different cultures together and led to the necessity for people to understand and accept each other. Literary translation studies, on the other hand, come to the forefront with gains such as recognizing and understanding the works that are the products of the history, cultures, mentality and life perception of societies and their traditions and customs, and respecting different societies and ideas. Thanks to literary translations, understanding foreign culture and people, the richness of expression of different subjects through different literary genres in the globalizing world are easily recognized, and new genres and works that will contribute to local literature are emerging. The translation of literary works belonging to our own culture into foreign languages is important in terms of introducing our culture, understanding the richness of our literary world and reflecting our culture to other cultures. Sabahattin Ali's Madonna in a Fur Coat, on the other hand, has been translated into many different languages, entered the bestseller list among world literature, and has become one of the works whose reputation and readership are increasing day by day. In this study, the German translation of Madonna in a Fur Coat will be discussed within the framework of literary translation criticism, and the linguistic and cultural elements of the work will be emphasized.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics