Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğreniminde Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerini Kullanımı

Author :  

Year-Number: 2023-11.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-11 18:42:00.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 81-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Fransızcanın yabancı dil olarak öğreniminde üniversite öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil öğrenme sürecinde kullanılan dil öğrenme stratejileri ile farklı değişkenler (stratejilerin kullanım düzeyleri, cinsiyet, sınıf düzeyi, not ortalaması ve yabancı dil İngilizce seviyeleri) arasındaki ilişki saptanmaya çalışılmıştır.

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış, veriler nicel veri toplama tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesinde Fransızca Hazırlık ve Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören toplam 136 (100 kız, 36 erkek) gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Özçelik (2012) tarafından Oxford (1990)’un “Dil Öğrenme Stratejileri Sınıflaması”na dayalı olarak geliştirilen “Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri Ölçeği” (YDÖSÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programı kullanılarak betimsel istatistiklerle (ortalama, frekans, yüzde, standart sapma, bağımsız t-testi, Anova, Sheffe, Levene testi) analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin üst-bilişsel ve telafi stratejilerine yüksek düzeyde sahip oldukları ve bunu sırayla sosyal, bilişsel, bellek, duyuşsal ve diller arası stratejilerin izlediği görülmüştür. Strateji kullanımının öğrenenin dile daha çok hâkim olduğu 4. sınıf düzeyinde diğer sınıf düzeylerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca orta ya da yüksek düzeyde başarılı olan öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini başarısız öğrencilerden daha fazla kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the learning strategies used by university students in learning French as a foreign language. For this purpose, the relationship between language learning strategies used in the foreign language learning process and different variables (levels of use of strategies, gender, grade level, grade point average and foreign language English levels) was tried to be determined.

The descriptive survey model was used in the research, and the data were obtained with the quantitative data collection technique. The participants of the study consisted of 136 (100 females, 36 male) volunteer students studying at the French Language and Literature Department at a state university. As a data collection tool, the "Foreign Language Learning Strategies Scale" (FLSS) developed by Özçelik (2012) based on Oxford’s (1990) "Language Learning Strategies Classification" was used. The obtained data were analyzed with descriptive statistics (mean, frequency, percentage, standard deviation, independent t-test, Anova, Sheffe, Levene test) using the SPSS 22.0 package program. According to the results of the research, it was seen that university students have high level of meta-cognitive and compensatory strategies, followed by social, cognitive, memory, affective and interlingual strategies, respectively. It has been determined that strategy use is higher at the 4th grade level, where the learner has more command of the language, compared to other grade levels. In addition, it has been observed that students who are moderately or highly successful use language learning strategies more than unsuccessful students. There was no significant difference between the French foreign language learning strategies and the English level of the students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics