Hibrit Eğitim Sistemi Özelinde Sınıf Öğretmenlerinin Değişime Hazır Olma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-11.4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-12 08:34:39.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin hibrit eğitim sistemine yönelik değişime hazır olma durumlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda kişisel bilgi formu ve değişime hazır olma ölçeklerinden oluşan anket formu; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Samsun ili Vezirköprü ilçesinde görev yapan kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 221 sınıf öğretmen uygulanmıştır.

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 25.0 istatistik paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir.  Öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerini belirlenmesinde frekans ve yüzde istatistiklerinden faydalanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri ortalama ve standart sapma istatistikleri ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre öğretmenlerin değişime hazır olma durumlarının incelenmesinde ise t-testi ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır.  

Araştırma sonucunda öğretmenlerin hibrit eğitim sistemi özelinde değişime genel olarak orta düzeyde hazır oldukları, değişime hazır olma durumları boyut bazında incelendiğinde ise değişim yeterliği ve bireysel yarar düzeyleri yüksek, uygunluk ve yönetim desteği düzeyleri orta düzeydedir. Sonuç olarak hibrit eğitim sistemi özelinde öğretmenler değişime tam anlamıyla hazır değillerdir. Araştırmada öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim durumu ve mezun oldukları kurumlara göre değişime hazır olma düzeylerinin farklılık göstermemektedir.

 

Keywords

Abstract

This research was conducted to examine classroom teachers' readiness for change towards the hybrid education system. In line with the purpose, a survey form consisting of a personal information form and readiness for change scales; In the 2020-2021 academic year, 221 classroom teachers working in Vezirköprü district of Samsun province, determined by convenience sampling method, were applied.
The data obtained were analyzed on a computer using the SPSS 25.0 statistical package program. Frequency and percentage statistics were used to determine the descriptive characteristics of the teachers. In the study, teachers' readiness levels for change were determined with mean and standard deviation statistics. T-test and one-way analysis of variance were used to examine teachers' readiness for change according to their descriptive characteristics.
As a result of the research, teachers are generally moderately ready for change in the hybrid education system, and when their readiness for change is examined on a dimension basis, change competence and individual benefit levels are high, and compliance and management support levels are moderate. As a result, teachers are not fully ready for change, especially in the hybrid education system. In the research, teachers' readiness for change levels do not differ according to their gender, age, seniority, educational level and the institutions they graduated from.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics