Etik Sorumluluklar


International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET), dil eğitimi alanında yayın yapan online, açık erişimli ve kör hakem denetimli bir dergidir. Aşağıdaki beyan, yayının tüm taraflarının, yani editör, yazar(lar), hakem(ler), editör(ler) ve yayıncının etik sorumluluklarını göstermektedir.

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

1- Yazılar tamamen liyakat esasına göre değerlendirilecektir.

2- Baş editör/editörler, yazarların bilgilerini hakemler de dahil olmak üzere hiç kimseye açıklamayacaktır. Benzer şekilde, hakemlerin isimleri de yazarlara açıklanmayacaktır.

3- IJLET'te yayınlanmamış herhangi bir materyal, yazarın izni olmadan herhangi bir editör veya üye tarafından kullanılmayacaktır.

4- IJLET'in editör(ler)i, yayınlanacak makalelerin nihai hale getirilmesinde temel sorumluluğa sahiptir. Baş Editör, makalenin IJLET'te yayınlanması için uygunluğuna bakacaktır. Baş Editör, telif hakkı ihlali, intihal vb. konularda veya zaman içinde ortaya çıkabilecek herhangi bir konuda yayın kurulu tarafından belirlenen politikaları takip etmekten sorumludur. Baş Editör herhangi bir konuda diğer editörlere ve hakemlere de danışabilir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

1- Yazarlar etik çalışmakla yükümlüdürler. Fikirden sonuca kadar her şey yazarın kendi ürünü olmalıdır. Makale, okuyucunun olguyu derinlemesine anlamasına yardımcı olabilecek tüm gerekli bilgileri içermeli ve aynı zamanda konunun tekrarlanmasına yardımcı olmalıdır. Etik olmayan herhangi bir yaklaşım veya davranış kabul edilemez. Yazarlar, kendilerine veya dergiye karşı iddia edilen her türlü intihal veya suçlamalardan sorumludur.

2- Yazarlar, tamamen özgün çalışmalar yazdıklarından emin olmalı ve başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun bir şekilde belirtilmeli veya alıntılanmalıdır. Bu tür alıntılar ve atıflar makalenin sonundaki referans bölümünde listelenmelidir.

3- Yazarlardan, editoryal incelemeye sunulan bir makale ile bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenebilir. Bu yüzden yazarlar bu verileri kamunun erişimini sağlamaya ve bu verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre için saklamaya hazır olmalıdırlar.

4- Yazar/lar bir çalışmayı birden fazla dergide yayınlatamaz. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

5- Yazarlar, teşekkür bölümünde çalışmalarına destek verenlerin isimlerini belirtmelidir. Bu, makalenin sonunda bir açıklama şeklinde yazılmalıdır. Benzer şekilde, herhangi bir finansal destek de teşekkür bölümünde ifade edilmelidir.

6- Yazarlık, yalnızca araştırma sürecinde yer alan, yani fikir üretiminden uygulamaya ve sonuçların çıkarılmasına kadar çalışmaya önemli ölçüde katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır.

7- Sorumlu yazar, dergi ve diğer araştırmacılarla iletişimden sorumlu olan kişidir. Sorumlu yazar, tüm yazarların isimlerinin düzgün bir şekilde yazıldığından ve makalenin ortak yazar/yazarlar tarafından onaylandığından emin olmalıdır.

8- Yazar/yazarlar, yazarlar arasındaki herhangi bir çıkar çatışmasınının olup olmadığını açıklamaktan sorumludur.

9- Yazar, yayının kalitesini etkileyebilecek bir hata veya başka bir şey bulursa, editörü/editörleri bu konuda bilgilendirme sorumluluğunu taşır.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

1- Uygun bir inceleme yapmak hakemlerin sorumluluğundadır, çünkü yorumları editörlerin bir makalenin uygunluğu ve değeri hakkında karar vermesine yardımcı olmaktadır.

2- Eğer bir hakem, kendisine atanan bir makaleyi inceleyemeyeceğini veya yetersiz olduğunu düşünüyorsa, makalenin uygun bir hakeme atanabilmesi için derhal editöre yanıt vermelidir.

3- Bir makaleyi gizli nitelikte bir belge olarak ele almak hakemlerin sorumluluğundadır. İlgili makale, görevlendirilen hakem dışında kimseye gösterilmemeli veya ifşa edilmemelidir.

4- Eğer hakemlerin bir konudaki düşüncesi yazarın/ların fikirlerinden farklıysa, hakemler bunu destekleyici argümanlarla belirtmelidir. Bu  editörlerin çalışma ile ilgili nihai kararı vermesine yardımcı olacaktır.

5- Hakem, makalede sunulan ve başka bir makalede yayınlanan düşüncelelerle örtüşen herhangi fikirleri vurgulamalıdır.

6- Değerlendirmeden elde edilen bilgiler kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır.

7- Hakem, çalışmayla ilgili kendisini ilgilendiren herhangi bir çıkar çatışması olduğunu düşünürse/hissederse, incelemeyi reddetmelidir.

abortion pill nyc click abortion law