Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Kaygıları Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-11.1
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-05 09:50:16.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 81-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerini etkileyen yabancı dil konuşma kaygılarına yönelik bir öz değerlendirme yapmalarını ve İngilizce konuşma kaygılarını hangi faktörlerin etkilediğini belirleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Meslek lisesi öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygıları ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne ve baba eğitim düzeyleri, aile gelir durumları değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla araştırma genel tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Marmara Bölgesindeki bir şehirde bulunan üç meslek lisesinde 9., 10.,11. ve 12. sınıfta öğrenim gören 387 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Hortwitz ve diğerleri (1986) tarafından geliştirilen ve Öztürk (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan EFL Speaking Anxiety - İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Meslek Lisesi öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygıları sınıf düzeylerine, anne ve baba eğitim düzeylerine, aile gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu bulgulardan kaynaklanan çıkarımlar da açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

The current study was carried out to determine which factors affect EFL vocational and technical high school students’ English speaking anxiety and to make them self-evaluate their foreign language speaking anxiety, which affects their foreign language learning. For this purpose, vocational and technical high school students’ English speaking anxiety and its relationship with the variables of gender, grade level, education level of parents and family income were investigated. To this end, the current study was designed in line with the general survey model. The population of the research consists of 387 students, who are in 9th, 10th, 11th and 12th grade levels at three vocational and technical Anatolian high schools in a city in the Marmara Region in the 2019- 2020 academic year. A “Personal Information Form” prepared by the researchers and the “EFL Speaking Anxiety Scale” prepared by Hortwitz et al. (1982) and adapted to Turkish by Öztürk (2012) were used as the data collection tools in the current study. The results of the study revealed that while vocational and technical high school students’ English speaking anxiety did not vary significantly depending on their grade level, parents' education level, family income, but varied significantly by gender. Accordingly, it was concluded that the female students studying at vocational and technical high schools have more English speaking anxiety than the male students. Implications arising from these findings were also explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics