Fransızca Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutumları

Author :  

Year-Number: 2023-11.1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 16:48:22.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 20-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Fransızca Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin tutumlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yıldız, Çengel ve Alkan tarafından geliştirilen “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı.93’dür. Ölçek alt boyut sorularının ortalama puanları dikkate alınarak istatistiki hesaplamalar yapılmıştır. “Kategorik gruplara” göre “ölçek skorlarının” karşılaştırılmasında Bağımsız T-testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Varyans analizini takiben farklı grupları belirlemede Tukey testi kullanılmıştır. Ölçekler arası ilişkiyi belirlemede ise Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda istatistiki anlamlılık düzeyi =.05 olarak alınmış ve analiz için SPSS 26 (IBM SPSS for Windows, ver.26) istatistik paket programı kullanılmıştır. Ölçek alt boyutlarında en yüksek puan “Etkililik” alt boyutunda, en düşük puan ise “Kullanılabilirlik” alt boyutunda gözlenmiştir. Ölçek puanlarının sınıf düzeylerine göre genel ölçek puanında ve alt boyutlar puanında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Ölçek puanlarının cinsiyet düzeylerine göre genel ölçek puanında ve alt boyutlar puanında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  Ölçek puanlarının akademik başarı puanı düzeylerine göre “Memnuniyet” alt boyutunda anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Akademik başarı puanı arttıkça memnuniyet alt boyutu puanı da artmaktadır.

Keywords

Abstract

This research has been prepared in order to reveal the attitudes of teacher candidates studying in the French Language Teaching undergraduate program regarding the use of distance education environments. The study group consists of 1th, 2nd, 3rd and 4th class teacher candidates studying in the Department of French Language Teaching of a state university in Turkey in the spring semester of the 2021 – 2022 academic year. "Attitude Scale on the Use of Distance Education Environments in the Pandemic Process" was used as a data collection tool that is developed by Yıldız, Çengel and Alkan. The scale consists of 25 items. The internal consistency coefficient of the scale, calculated by Cronbach Alpha, is 93. Statistical calculations were made by considering the average scores of the scale sub-dimension questions. In the comparison of "scale scores" according to "categorical groups", Independent T-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were performed. Following the analysis of variance, the Tukey test was used to determine the different groups. In determining the relationship between the scales, Pearson correlation coefficients were calculated. In the calculations, the statistical significance level (a) was taken as 5% and SPSS 26 (IBM SPSS for Windows, ver.26) statistical package program was used for analysis. In the scale sub-dimensions, the highest score was observed in the "Effectiveness" sub-dimension and the lowest score was observed in the "Availability" sub-dimension. There was no significant difference in the overall scale score and sub-dimensions score according to the grade levels of the scale scores. According to the gender levels of the scale scores, there was no significant difference in the overall scale score and the sub-dimensions score. According to the academic achievement score levels of the scale scores, a significant difference was found in the "Satisfaction" sub-dimension. As the academic achievement score increases, the satisfaction sub-dimension score also increases.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics