Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Ortak Metinler”
“Common Texts” in Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : Mustafa BAŞARAN
Number of pages : 149-160

Summary

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan sorunlardan biri de kullanılan metinlerin hedef kitleye uygun olmaması ve bu metinlerin çoğu zaman Türk kültürünü yansıtma açısından yetersizliğidir. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hem Türk kültürünün hem de yabancı dili öğrenenlerin geldiği kültürün bir parçası olan “ortak metinlerin” yabancı dil olarak Türkçe Öğrenenlerin okuduklarını anlama becerisi ve okumaya ilişkin tutum üzerindeki etkililiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada “ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2017–2018 öğretim yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İstanbul’daki devlet üniversitelerinde burslu olarak Türkçe öğrenmeleri için seçilen Suriyeli göçmenler oluşturmaktadır. Bu evrenden Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenmeye devam eden 60 tanesi örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin, Türkçe öğrenme sürecinde karşılaştıkları ve kendi kültürlerinden aşina oldukları Türkçe yazılmış “ortak metinleri” okumaya karşı geliştirdikleri olumlu tutum, ilk kez karşılaştıkları ve kendi kültürlerinden aşina olmadıkları Türkçe yazılmış metinleri okumaya göre daha yüksektir. Ayrıca bu öğrencilerin metni okumaya ilişkin olumlu tutumları arttıkça okuduklarını anlama düzeyleri de artmaktadır. Yine araştırma sonuçlarına göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler kendi kültüründen aşina oldukları metinleri hem daha iyi anlamakta hem de daha iyi hatırlamaktadır.

Keywords

Metin, Ortak Metin, Yabancılara Türkçe Öğretimi

Read:1174

Download: 416