İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Yaptıkları Yazılı Dil Kullanımına Yönelik Hataların Tespit Edilmesi
Identifying Punctuation Errors and Typos of Primary School Students in Turkish Courses

Author : Dilek ÜNVEREN
Number of pages : 85-101

Summary

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin Türkçe dersinde yaptıkları yazılı dil kullanımına yönelik hataları tespit etmektir. Böylelikle, öğreticilerin farkındalık kazanacağı ve öğrencilerin neleri yazarken zorlanabileceklerini göz önünde bulundurarak dersleri daha etkin hale getirebilecekleri düşünülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaya Antalya-Manavgat’ta Toros İlkokulu’nda 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 öğrenci (11’i kız, 19’u erkek) katılmıştır. Toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin iki noktanın kullanımı konusunda oldukça yetersiz oldukları; virgül ve kesme işaretinin kullanımı ile ilgili önemli eksiklerinin olduğu; bazı öğrencilerin uzun çizgiyi kullanmada, katılımcılarının %50’sinin ise ünlem işaretini kullanmada zorluk çektiği görülmektedir. Ayrıca öğrenciler nokta işaretinin kullanımında zorluk çektikleri için noktadan sonra büyük harf kullanımında ve bitişik yazılması gereken birleşik kelimelerin yazımında eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, öğrencilerin, soru işaretinin kullanımı konusunda genellikle iyi oldukları, soru edatı ve bağlaç olan ‘ki’nin de ayrı yazılması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, konuştuğu gibi yazma; harfi eksik, fazla ya da yanlış yazma ve yöresel söyleyiş özelliklerini yazı diline aktarma gibi hatalar da tespit edilmiştir. Sonuç olarak, toplumsal çevre ve aile içindeki dil yanlışlarının, çocuğun okula gelmeden önceki hazırbulunuşluğu ve dili doğru kullanması açısından bazı sıkıntılar doğurabildiği sonucuna da ulaşılmıştır.

Keywords

Türkçe dersi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, ilkokul öğrencileri.

Read:1197

Download: 437