Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma ve Yazma Becerilerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama
Comparison of Speaking and Writing Skills in Turkish Teaching or Foreigners: A Practice for Syrian Students

Author : Demet KARDAŞ
Number of pages : 71-84

Summary

Yabancılara Türkçe öğretiminde temel yaklaşım, sözcük öğretimine ek olarak dil bilgisi kurallarının kavratılması ve bu kurallar çerçevesinde sözlü ve yazılı anlatımda doğru cümle kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisini kazandırmadır. Ancak sözlü iletişim kurmak için ses bilgisi, biçim bilgisi ve yazım bilgisi yanında toplum dilbilimsel kurallarını da öğrenmek gereklidir. Yazma becerisinde öğrencilerin eksiklerinin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda öğrencilerin yönlendirilmesi, konuşma becerisine göre daha kalıcıdır. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlatmaya dayalı konuşma ve yazma becerileri eş zamanlı gelişme göstermemektedir. Bu çalışma ile Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerine yönelik uygulamaya dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin ses kayıtları ve yazma uygulama kâğıtları kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, Gazi Üniversitesi Gazi TÖMER’de YTB bursu ile öğrenim gören 22 Suriyeli öğrencidir. Çalışma grubu için Suriyeli öğrencilerin seçilme nedeni Türkiye’de bir-iki yıl yaşadıktan sonra TÖMER’e başlamış olmaları ve diğer öğrencilerden farklı olarak A1 seviyesinde Türkçe konuşabilmeleridir. Uygulamada öğrencilerin ses kayıtları yazıya geçirildikten sonra Simple Concordance Programı ile öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerine ait dokümanlar incelenmiş, öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerindeki kelime sıklıkları elde edilmiştir. Aynı zamanda söz varlığına ilişkin nicel unsurlar da tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yazma becerilerinin konuşma becerilerinden daha gelişmiş olduğu, yazarken daha fazla kelime kullandıkları; sözlü anlatımda kelime bulma ve hatırlama, kelimeyi doğru yerde kullanma sıkıntısı yaşadıkları görülmüştür. Buna göre yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma becerisine diğer becerilerle eşit derecede önem verilmeli; öğrencilere dili sosyal ortamda kullanma imkânı sağlanmalıdır.

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, konuşma becerisi, yazma becerisi.

Read:1204

Download: 432