Yazma Geribildirim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of Writing Feedback Scale to Turkish

Author : Ayşe Nur Kutluca Canbulat
Number of pages : 20-37

Summary

Bu çalışma Marrs (2016) tarafından geliştirilen Yazma Geribildirim Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Uyarlama sürecinde Marrs (2016)’nin 4 faktörlü ve 31 maddelik ölçeğinin orijinal formu 620 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ancak Türkçeye uyarlama çalışması sırasında maddelerinin 8 faktöre dağıldığı ve madde dağılımının faktör yapısına uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle ölçekte bulunan bazı maddeler çıkarılmış ve yeni maddeler yazılmıştır. 15 maddelik geçerlik ve güvenirlik analizleri için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri için 346 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veri setinin faktör analizi için uygunluğunu belirlemek için KMO değeri hesaplanmış ve bulunan değerin .888 olması açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Açımlayıcı faktör analizi bulgularına göre ölçek 3 faktör 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin bütününe ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının.70’in üstünde olması nedeniyle ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında ölçek alternatif uyum indekslerine uygunluğu açısından incelenmiştir. Elde edilen değerlerin önerilen kabul kesme noktaları ile uyumlu olduğu bu nedenle de YGÖ’nin üç faktörlü yapısının doğrulandığı söylenebilir.

Keywords

Yazma, geribildirim, dil eşdeğerlik, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi

Read:1265

Download: 476