Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi için Çerçeve Program


Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarında öğretilen dilbilgisi konuları incelenmiş, bunların öğretimine yönelik bir çerçeve program geliştirilmiştir. Ayrıca bu konuların öğretim sırasının doğruluğunu sağlamlaştırmak için öğretmen görüşleri alınmıştır. Böylelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dilbilgisi konularının hangi düzeyde verilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada dilbilgisi konularının öğretimi sırasını belirlemek için ders kitaplarının içerik analizi; belirlenen konuların doğru sıralanması için de öğretmen görüşü alınmıştır. Araştırmada A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak dilbilgisi konularının sunumuna yönelik bir kuram geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun için araştırmaya veri toplamak amacıyla doküman inceleme tekniğine başvurulmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ve bu araştırmada incelenecek kitapların seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Dilbilgisi konularını doğrudan öğreten üç yayınevinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar kitapları incelenmiştir. Ayrıca dilbilgisi konularının öğretimi sırasını belirlemek için bu alanda en az beş yıl çalışmış öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Bununla ilgili veri elde etmek için dilbilgisi konularını içeren bir “Dilbilgisi Konuları Belirtke Tablosu” üç alan uzmanı ile hazırlanmış ve bu konuların hangi düzeyde öğretileceğini belirlemek için bu alanda çalışan yedi öğretmene sorulmuştur. Ders kitaplarından elde edilen verilerin analizinde konuların tekrarı frekans ile hesaplanmıştır. Kitaplardaki konuları birbirleriyle karşılaştırırken tutarlık için tekrar sıklığı (f); öğretim önceliği için ise tekrar sıklığı ve öğretmenlerin bu konulardaki uzlaşıları dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ders kitaplarında dilbilgisi konularının öğretimi ile ilgili bir tutarlığın olmadığını göstermektedir. Konuların öğretimi ile ilgili öğretmenlerden alınan görüşler arasında da tutarsızlıklar bulunmaktadır. Dilbilgisi konularının öğretiminin, yayınevlerinin ve alanda çalışan öğretmenlerin bireysel tercihlerine kaldığı söylenebilir. Bu konuda hem öğretim programına hem de nitelikli öğretim etkinlikleri içeren ders kitaplarına ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler


Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ), dilbilgisi, Türkçe dilbilgisi konularının öğretimi, Türkçe öğretimi ders kitapları, Türkçe dilbilgisi çerçeve program.

Yazar: Halit Karatay - Seda Kaya
Sayfa Sayısı: 1-59
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12377
Tam Metin:
International Journal of Languages Education
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.