İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Şeffaf Sözcükler Modeli
Transparent Word Model in French Vocabulary Teaching as Second Foreign Language

Author : Ertan KUŞÇU
Number of pages : 159-171

Abstract

En yalın tanımıyla dil, insanlar ve toplumlar arası bir iletişim, bir aktarım aracıdır. Dilbilimsel açıdan dil, farklı anlam ve kullanım biçimleriyle yeni yeni sözcükler türetebilen, mevcut sözcüklere yeni yeni anlamlar yükleyebilen ve da başka dillerle etkileşime girerek sözcük alışverişinde bulunabilen canlı bir organizmadır. İşte bir dilin anlatım gücünü ortaya koyan en önemli unsur, o dilin sözvarlığıdır. Bu bağlamda bir dilin sözcük odaklı çalışmalarını, sözlükbilim (fr. lexicologie), sözlükçülük (fr. lexicographie) ve sözvarlığı (fr. vocabulaire) olarak adlandırılan dilbiliminin inceleme alanları konu edinir. Sözlükbilim sözcüklerin biçimsel, anlamsal yapısı ve dil içindeki işlevleriyle ilgili incelemeler üzerine odaklanırken, sözvarlığı ise, bir dile ne denli hâkim olunduğunu ve sözcüklerin doğru bir dizimle nasıl sıraladığını ele alır. Geçmişten günümüze bilimin ilerlemesi, kültürlerin yayılması, toplumların refaha ulaşması, teknolojinin gelişmesi ve dünyada olup bitenlerin öğrenilmesi elbette diller arası etkileşimle gerçekleşebilmiştir. Yani insanoğlu, yüzyıllardır edindiği bilgi ve birikimleri diğer toplumlara aktarabilmek için hem dil öğretmiştir, hem de diğer toplumlarda ortaya çıkan bilgi ve birikimleri edinmek için dil öğrenmiştir. Öte yandan turizm ülkesi olan ülkemizde de yabancı dil bilmek ve konuşmak, toplumun her kesimi tarafından arzu edilen bir durumdur. Batılı anlamda Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Fransızcayla başlayan yabancı dil öğrenme serüvenimiz, günümüzde İngilizceyle devam etmektedir. Osmanlı Devleti ve Fransa arasındaki yakınlaşmalar sonucunda dilimize, hatta güncel yaşamda sıklıkla kullanmakta olduğumuz, birçok sözcük geçmiştir. İşte Fransızcadan dilimize geçen bu sözcüklere, şeffaf sözcükler (mots transparents) denilmektedir. Bu çalışmada, kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda ortaöğretim ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde, şeffaf sözcüklerin hangi oranda ve nasıl öğretildiğini tespit etmek için A1.1 ve A1.2 dil düzeyi “Bien Sûr!” ders kitapları, Genel Tarama Yöntemiyle taranmış ve Fransızca öğretimine şeffaf sözcüklerle başlamanın önemine değinilmiştir. Bu bağlamda ders kitapları içeriklerindeki bulunan şeffaf sözcüklerin bazı dilsel yapıların öğretimini de kolaylaştırdığı görülmüştür. Dahası şeffaf sözcükleri konu edinen etkinliklerin öğrenenlerin ilgisini çekebilecek, öğrenme isteklerini arttırabilecek ve mümkün olduğunca dili onların yaşantısına sokabilecek bir biçimde içerikte sunulduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ölçütleri doğrultusunda ortaöğretim ikinci yabancı dil öğrenme düzeyleri göz önüne alınarak incelenen kitaplarda yabancı dil öğretimi ilkelerine uygun biçimde basitten zora, somutta soyuta bir düzende öğretimin gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.

Keywords

Fransızca öğretimi, Fransızca öğrenimi, şeffaf sözcükler, söz dağarcığı.

Read:2166

Download: 1018