Almanca ve Türkçede Adın Yönelme Durumu
The Dative Case of Noun in German and Turkish

Author : Zeki USLU
Number of pages : 461-472

Summary

Bu çalışma Almanca öğrenen Türklerin adın Dativ durumunu anlamada ve kendi tümcelerinde kullanmada zorlandıkları gözlemine dayanmaktadır. Öğrenme zorluklarının nedenini çözümlemek amacıyla Almanca ve Türkçede adın yönelme durumu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan biçimsel ve anlamsal inceleme sonucunda şu saptamalar yapılmıştır: Almancada dört, Türkçede altı ad durumu vardır. Yalın, belirtme, yönelme ve tamlayan durumları ortaktır. Türkçede bunlara ek olarak bulunma ve çıkma durumları uygulanmaktadır. Dativ durumu Almanca ve Türkçede hem biçimsel hem de anlamsal olarak farklılık göstermektedir. Biçimsel farklılık olarak Türkçede adların sonuna ünlü uyumuna göre “-e, -a” ekleri getirilirken, Almancada adların artikellerinin çekimlenmesi ve düz Dativ, ilgeçli Dativ gibi farklı Dativ türlerinin bulunması gösterilebilir. Almanca ve Türkçe arasında düz Dativlerde kısmen eşdeğerlik bulunmasına karşın, ilgeçli Dativlerde önemli farklılıklar görülmektedir. Almancadaki ilgeçli Dativler Türkçedeki yönelme, bulunma ve çıkma durumlarını karşılayabilmektedir. Değişken ilgeçler Türk öğrenciler için potansiyel hata kaynağı olarak değerlendirilebilir. Anlamsal farklılık olarak kaynağı olarak bazı eylem istemlerinin uymaması, değişken ilgeçlerle ve ilgeçle kalıplaşan eylemlerle yapılan ad durumları gösterilebilir. Almancada hem Dativ hem de Akkusativ kullanılabilen ilgeçlerle yapılan Akkusativ durumu Türkçede yönelme durumuna, Dativ durumu ise Türkçe bulunma durumuna uymaktadır. Bütün bu farklılıklar yabancı dil olarak Almanca öğrenen Türklerin öğrenme ve uygulama engellerinin kaynağı olarak değerlendirilebilir. Türk öğrencilerin olası Dativ durumu hatalarından kaçınmaları için iki dilin farklılığının bilincinde olmaları sağlanmalıdır. Bunun için dilbilgisi kurallarını yalnızca kuramsal olarak öğretmek yetmez, öğrencilerin yabancı dildeki metinleri daha çok okumaları teşvik edilmeli ve uygulamada konuyla daha fazla karşılaşmalarına ortam hazırlanmalıdır.

Keywords

Ad çekimi, adın yönelme durumu, eşdeğerlik, Almanca, Türkçe.

Read:646

Download: 233