Çevirmenlerin Çeviri Belleklerindeki Farklı Derecelerdeki Bulanık Eşleşmeler Üzerine Görüşleri


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar destekli çeviri araçları hızla yaygınlaşmaktadır. BDÇ araçlarından olan çeviri bellekleri, çeviri yaparken çevirmenin harcadığı çabayı azaltmasına yardımcı olan, daha önce çevrilmiş metinlerin kaynak metinlerle bir arada tutulduğu çeviriye yardımcı bir araçtır. Çevrilmesi gereken metinle daha önceden çevrilmiş metinleri karşılaştıran çeviri bellekleri, çevirmenlere farklı eşleşme oranlarına sahip önerilerde bulunarak çevirmenlerin daha tutarlı ve daha hızlı çeviri yapmasını sağlamaktadır. Ancak çeviri belleklerinin çevirmenin harcadığı çabayı azalttığı varsayımı, çeviri piyasasında bulanık eşleşme oranına göre belli indirimler yapılmasını yaygınlaştıran ve çevirmenlerin adil bulmadığı bir uygulamaya yol açmıştır. Bu araştırma, çevirmenlerin çeviri belleklerinde yer alan farklı türdeki eşleşmeler üzerine görüşlerine odaklanmaktadır. Çalışmada nitel veri elde etme yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır. 13 profesyonel çevirmene üç açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek tekrar edilen tema ve kodlar bulunmuştur. Mülakat sonuçlarına göre, katılımcıların çeviri bellekleri ve indirim talepleri konusunda hemfikir olmadığı görülmüştür.


Keywords


çeviri teknolojileri, çeviri bellekleri, çeviri piyasası, bulanık eşleşme

Author: Özden Şahin - Şaban KÖKTÜRK - Sibel OKUYAN
Number of pages: 330-354
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39454
Full text:
Paylaş:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.