Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Developing Reading Motivation Scale in Teaching Turkish as a Foreign Language: Reliability and Validity Study

Author : Semih Alper DÜNDAR - Halil Erdem ÇOCUK
Number of pages : 401-411

Abstract

Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma motivasyonlarına ilişkin algılarını ölçen, güvenirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde okuma motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek olduğundan, araştırma, “temel araştırma” niteliğindedir. Bu doğrultuda, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı metinlerinden ve alan yazındaki ilgili çalışmalardan yararlanılarak 63 maddelik bir deneme formu oluşturulmuştur. Deneme formundaki maddeler, beş kategorili olarak derecelendirilmiştir. Hazırlanan form, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 360 katılımcıya uygulanmıştır. Varimax döndürme ile gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda 29 maddelik beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda toplam varyans %49,1’dir. Her bir faktörün açıkladığı toplam varyans ise sırasıyla %12,84; %10,34; %10,12; 8,2 ve %7,59’dur. Her faktöre ilişkin özdeğerler sırasıyla 5,40; 3,15; 2,30; 1,94; 1,42’dir. Ölçeğin alfa güvenirliği 0,843 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi bulguları, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, okuma becerisi, motivasyon, güvenirlik, geçerlik

Read:1233

Download: 603

Atıf Bulunamadı