Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Study of the Relationship between Writing Tendencies and Socio-Economic Levels of Secondary School Students

Author : Emine SUR - Emine Sur
Number of pages : 102-111

Summary

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimlerinin cinsiyet, anne -baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği ve ailenin gelirine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Tarama modelinde yapılandırılan bu çalışmada ölçme aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yazma Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Konya ili Ereğli ilçesinde öğrenim gören 371 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan veriler SPSS 20.0 veri analiz programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri orta düzeydedir. Yapılan t testine göre öğrencilerin yazma eğilimi algı puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılaşma gösterdiği görülmüş ve kızların erkeklere göre yazma eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimleri baba öğrenim düzeyi,anne mesleği, aile gelirine göre anlamlı düzeyde farklılaşma gösterirken anne öğrenim düzeyine ve babanın mesleğine göre herhangi bir farklılaşma göstermediği görülmüştür. Son olarak ortaokul öğrencilerinin yazma eğilimleri ile gelir düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş ve tutku alt boyutunda gelir düzeyinin düşük öğrenciler lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği görülmüştür.

Keywords

Yazma, Yazma Eğilimi, Sosyo Ekonomik Düzey.

Read:1148

Download: 408