Yabancılar için Türkçe Okuma Kitaplarında Yer Alan İkileme, Deyim ve Atasözlerinin Kullanım Sıklığı ve Seviyelere Göre Dağılımı
The Frequency of Use and Distribution of Reduplications, Idioms and Proverbs in Turkish Graded Readers For Foreigners by Levels

Author : Gökçen GÖÇEN - Gülümser KARABULUT; Nuran YILDIZ MEMİŞ; Mustafa DARAMA
Number of pages : 112-142

Abstract

Sözcükler, bir dilin öğretilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Sözcükler ve sözcük grupları yabancı dil öğrenim sürecinde hem dil kullanımı hem de kuralların aktarılması açısından gerekli ögelerdendir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde de sözcükler ve hedef söz varlığı unsurlarından olan ikileme, deyim ve atasözleri hem söz varlığını geliştirmede hem de kültür aktarımını sağlamada önemli bir yere sahiptir. Sözcüklerin ne kadar ve ne zaman öğretileceği önemli bir konudur. Ayrıca hangi dil seviyesinde hangi ikilemelerin, deyimlerin ve atasözlerinin öğretilmesi gerektiğinin belirlemesine de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçla çalışmada yabancılar için Türkçe okuma kitaplarında geçen ikilemeleri, deyimleri ve atasözlerini tespit etmek; bunların kullanım sıklığını ve seviyelere dağılımını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi deseniyle yapılan çalışmada Erdem Yayınları tarafından yayınlanan ve A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde olmak üzere 8 kitaptan oluşan yabancılar için Türkçe okuma kitaplarındaki ikilemeler, deyimler ve atasözleri incelenmiştir. Yapılan içerik analizinin sonucunda atasözlerinin okuma kitaplarında yer almadığı görülmüştür. Bunun yanında okuma kitaplarında ikilemelerin ve deyimlerin yer aldığı ancak bunların dil seviyelerine göre kitaplarda düzenli bir dağılım göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yabancılar için Türkçe okuma kitapları, sözcük öğretimi, sözcük sıklığı.

Read:682

Download: 338

Atıf Bulunamadı