Mavi Anadoluculuk Hareketi ve Sabahattin Eyüboğluʼnun Millet Anlayışı
The Blue Anatolian Movement and Sabahattin Eyüboğluʼs Understanding of the Nation

Author : Ferhan AKGÜN ÜNSAL
Number of pages : 313-324

Abstract

Mavi Anadoluculuk Hareketi, Anadolu’nun İlk Çağ uygarlıklarına kadar uzanan köklü tarihini ve bu uygarlıkların günümüze miras bıraktığı kültürel zenginliğini yeniden ortaya çıkarmak isteyen düşünsel, edebî ve kültürel bir oluşumdur. Mavi Anadolucular, Anadolu’yu modern uygarlığın düşünce yapısının temellerinin atıldığı coğrafya olarak kabul eder. Hümanist bir dünya görüşünü ve kültüre bağlı bir milliyetçilik anlayışını benimser. Mavi Anadoluculuk Hareketi’nin önde gelen temsilcilerinden olan Sabahattin Eyüboğlu, bu hareketin bir düşünce olarak gelişimini sağlamıştır. Eyüboğlu, siyaset, eğitim, kültür ve toplumsal meselelerde entelektüel donanımıyla Mavi Anadoluculuk düşüncesinin temsili konusunda en etkili isimdir. Eyüboğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü koruyarak varlığını sürdürebilmesi için insanı merkezine alan bir siyasetin benimsenmesine inanır. Bu bakımdan devletin en temel yapı unsuru olan millet kavramının kültür bağlamında ele alınması gerektiğini düşünür. Çünkü milleti oluşturan insandır ve insan, kültürün yaratıcısıdır. Bu nedenle millet kavramı; insanları inançları ve kökenlerine göre ayrıştırarak yapılan tanımlardan ziyade insani değerleri yücelterek bilinçli bir kültür birlikteliği esasına dayandırılmalıdır. Bu çalışmada, Sabahattin Eyüboğlu’nun millet kavramı üzerine düşünceleri ele alınacak ve onun Türk milleti üzerine düşünceleri değerlendirilecektir.

Keywords

Mavi Anadoluculuk, insan, kültür, millet, halk.

Read:444

Download: 144

Atıf Bulunamadı