Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Deyimlerin Metinleştirilerek Öğretimi: C1 Seviyesi
Teaching Idioms by Textualization in Teaching Turkish as a Foreign Language: C1 Level

Author : Salih GÜLERER - Ahmet GÜREL
Number of pages : 244-265

Abstract

Deyimler, Türkçenin söz varlığını oluşturan önemli kültür ögelerinden ve değerlerindendir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, kalıp sözler bakımından dünyadaki en zengin dillerden olan Türkçede yer alan deyimlerin öğreniminde yaşadığı zorluklar şimdiye kadar yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. Dil öğretimin aynı zamanda kültür öğretimi olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyim öğretimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 seviyesi öğrencilerinin, deyimleri hikâyeli olarak mı yoksa sadece anlamıyla mı öğretiminin daha etkili olacağını tespit etmektir. Yöntem olarak nitel araştırmanın eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 30 C1 seviyesi öğrencileri 15’i deney 15’i kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmış ve bu öğrencilere, seçilen 20 deyim öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlardan elde edilen veriler; cinsiyet, ülke gibi değişkenler açısından analiz edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Cinsiyet faktörünün öğrenmede herhangi bir fark oluşturmadığı, ülke bakımından önceki çalışmalara benzer sonuçların çıktığı görülmüş ve öğrencilerin öntest ile sontest değişimleri tabloda gösterilmiştir. Sonuç olarak deyimlerin hikâyeleri ile öğretilmesinin sadece anlamı ile öğretilmesine göre daha etkili olduğu görülmüştür.

Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, deyim, hikâye, kültür

Read:594

Download: 285

Atıf Bulunamadı