TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE BİLİŞİMDEN YARARLANMA: PARAGRAF ÇALIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2013-Volume 1 Issue 1
Number of pages: 80-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim çağını yaşadığımız şu yıllarda, dil öğretiminde bilişim teknolojisinden yararlanmak çok yerinde bir tercih olacaktır. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretimi alanında daha önce dikkat çekilmemiş olan bilgisayar programlarıyla dil öğretimi konusunda görüşler sunulmuş; değerlendirmeler yapılmıştır. Bilişim teknolojisinin dil öğretiminde nasıl kullanılabileceği tartışılmış ve çalışmanın amacı doğrultusunda konuyla ilgili tespitlerde bulunulmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda On İki Hayvanlı Türk Takvimi’nin oluşumunu anlatan bir paragraf verilmiştir. Metnin çözümlemesi yapılarak öngörülen bilgisayar programının taslağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Metin; okuma ve dinleme alıştırması, kelime öğretimi ve kelimelerin pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmış oyunlar, metinde geçen cümleler ve analizleri, son olarak da paragrafla ilgili sorular ve soruların ayrıntılı cevapları şeklinde çözümlenmiştir. Çalışmada, hedef kitleye uygun olarak hazırlanan bir metinden yararlanarak çeşitli alıştırmalar oluşturulmuştur. Bu alıştırmalar aynı zamanda, Türkçenin bilişim ortamında öğretilmesi için bir taslak olabilir. Araştırmanın, yabancılara Türkçe öğretimi alanına yeni bir ses getirmesini ve alanda çalışanlara yol gösterici olmasını diliyoruz.

Keywords

Abstract

Contact the era we live in now, take advantage of information technology in language teaching will be a very fortunate choice. In this study, teaching Turkish to foreigners pulled out before the field of language teaching in the computer programs presented in the opinions, evaluations have been completed. Discussed how to use information technology in language teaching and study determinations were made on the issue. For the purpose of this study was a paragraph describing the formation of the Twelve Animal Turkish Calendar is given. Attempted to establish a computer program provided a draft of the text analysis method. Text reading and listening practice, vocabulary teaching and prepared to reinforce vocabulary games, text analysis, finally, the sentences and paragraphs in the form of questions and answers to the questions analyzed in detail. In the study, prepared in accordance with the target audience by using a text created in a variety of exercises. These exercises also may be a draft for the computing environment. Research, teaching Turkish to foreigners to bring a new sound field and the field look forward to guiding employees.

Keywords