GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMADA YAZINSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARININ YERİ
THE PLACE OF LITERACY GRADE CHILDREN BOOKS IN RHETORIC

Author : -İlke ALTUNTAŞ,
Number of pages : 35-42

Abstract

Konuşma, bireyin başkalarıyla iletişim hâlinde olmasını, yaşantılarını paylaşmasını dolayısıyla sosyalleşmesini sağlayan beceridir. Çünkü günün büyük çoğunluğu diğer bireylerle konuşularak geçirilir. Dolayısıyla bireyin yaşamını sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürebilmesinin diğer bireylerle konuşmasına bağlı olduğu söylenebilir. Bireylerden beklenen, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması ve bunun sonucu, içinde yaşadığı topluma uyum sağlamasıdır. Bunun için de söyleyeceklerini tam, güzel ve etkili bir şekilde anlatması gerekir. Güzel ve etkili konuşmanın temelleri okul öncesi dönemde atılır. Erken çocukluk döneminden başlayarak yazınsal nitelikli kitaplarla buluşan çocuğun güzel ve etkili konuşma becerisini edinebileceği ve yaşamının diğer evrelerinde bu beceriyi geliştirebileceği söylenebilir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada güzel ve etkili konuşmanın incelikleri, güzel ve etkili konuşmada yazınsal çocuk kitaplarının yeri, aile ve öğretmenin rolü üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, güzel ve etkili konuşmada yazınsal çocuk kitaplarının yerini ve önemini ortaya koymaktır.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 1,922

Download: 1,068