TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ “TOPLUM HAYATI” TEMALI METİNLERİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSING TEXTS WITH COMMUNITY LIFE THEME IN TERMS OF VOCABULARY IN TURKISH COURSE BOOKS

Author : Bekir Gökçe
Number of pages : 150-164

Abstract

Türkçe Öğretim Programı’nın hazırlanmasında düşünme, anlama, sorgulama, inceleme, araştırma, keşfetme, günlük hayatla ilişkilendirme ve değerlendirme gibi çalışmaları içeren tematik yaklaşım benimsenmiştir. Tematik yaklaşımdan hareketle Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda zorunlu ve seçmeli temalar belirlenmiştir. Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2006: 60), 6. sınıfta “Sevgi”, 7. sınıfta “Millî Kültür” ve 8. sınıfta “Toplum Hayatı” temalarının zorunlu ana temalar olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; MEB Yayını 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ile TAV Yayını 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan “Toplum Hayatı” temalı metinleri, söz varlığı açısından incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla her iki yayında yer alan “Toplum Hayatı” temalı metinlerin; deyim, birleşik fiil, ikileme, mecaz, terim, atasözü/özlü söz, yansıma sözcük, kalıp söz ve özel isim olmak üzere taşıdıkları söz varlığı ögeleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Toplum Hayatı temasındaki metinlerin söz varlığı ögeleri ile içerikleri arasında belirli bir uygunluktan söz etmek olanaklıdır. Metinlerdeki söz varlığı ögelerinin, metnin içeriğini yansıtıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,905

Download: 1,029