Üstbiliş ve Dinleme Eğitimi
Metacognition and Education of Listening

Author : Murat ÖZBAY -- Tuğçe DAŞÖZ
Number of pages : 109-131

Abstract

Gelişen dünyada birey, sadece bilgiyi almayı değil aynı zamanda bunu gereken yerde gerektiği şekilde kullanmayı da bilmelidir. Eğitim sistemimizde son yıllarda öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmektedir. Öğrenci merkezli yaklaşımla daha da önemli hale gelen etkinlikler aracılığı ile gerçekleştirilen öğretimde öğrencinin bizzat sınıf ortamında ve dışında etkin hâle getirilmesi istenmektedir. Böylece hedeflenen, öğrenciye bilgiyi sunmanın ötesinde bilgiye kendisinin ulaşması ve onu beyninde yapılandırmasıdır. Bireyin bilgilerini yapılandırması, anlamlandırması ve bunları kullanması üstbiliş kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Bireyin bilgiyi üstbiliş becerilerine yönelik olarak kullanabilmesi için etkinlikler önemli bir araçtır. Eğitimde benimsenen bu yaklaşım gereğince “etkinlikler aracılığı ile öğretim” ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin üstbilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Türkçe eğitiminde nihaî hedef öğrencinin dört temel dil becerisinin geliştirilmesidir. Bu becerilerden biri olan dinleme, öğrencinin bilgi edinme yollarından biridir. Üstbilişsel becerilerin yapılandırılmasında ve anlamlandırılmasında dinleme etkinlikleri önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üstbilişsel beceriler çerçevesinde gerçekleştirilen öğretimde öğrencilerin dinlediğini anlama becerisini geliştirmede kullanılmak üzere bir etkinlik örneği hazırlamaktır. Çalışmada etkinlik oluşturulma aşamasında nitel modelin genel tarama deseni kullanılmıştır. İlk aşamada, alanyazın taranarak üstbiliş ve dinleme becerisi ile ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bu doğrultuda sunulan etkinlik örneği üstbilişsel beceriler çerçevesinde yorumlanmış; bu becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak dinlediğini anlama üzerine bir etkinlik örneği sunulmuştur.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,880

Download: 1,053