SUN OF KARAKUM - I [NOVELS]
KARAKUM GÜNEŞİ - I [ROMANLAR]

Author : Ünal Zal
Number of pages : 444-465

Abstract

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Türk lehçeleri ve ede¬bi¬yat¬ları üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Yapılan birçok araştırmada Sovyet rejimini tecrübe eden birçok şair ve yazarın, mevcut rejimi öven veya eleştiren eser¬ler kaleme aldığı görülmektedir. Bunlar içerisinde o dönemki rejime yönelik övgülerini dile ge¬ti¬renlerin bir kısmı bu işi mecburiyet karşısında yaparken bazıları da bu konudaki var olan sa¬mimi düşün¬ce¬lerini dile getirmiştir. Bağımsızlık sonrasında ise bir kısım şair ve yazarlar, geçmişteki kayıp yılları kısa zamanda te¬lafi etmek düşüncesiyle, bağımsızlık öncesi hayal ettikleri ve insanı her yönüyle mutlu ede¬cek olan yeni bir dünyayı hemen kurmak istediklerinden dolayı çoğu zaman hayal kırıklıkları ya¬şa¬mışlardır. Onların yaşadıkları bu hayal ve hakikat çatışmasını bağımsızlık sonrası kaleme al¬dıkları eserlerinde görmek mümkündür. Sovyetlerin yıkıl¬masın¬dan önce ve sonra kaleme al¬dı¬ğı eserlerinde hayal ve hakikat çatışması çok net bir şekilde görülen yazar ve şairlerden biri de Ak Welsapar’dır. Bu çalışmada Sovyetler Birliği döneminde yetişen ve günümüz Türkmen edebiyatının yurt¬dı¬şın¬daki önemli temsilcilerinden biri olan Ak Welsapar’ın hayatı ile bağımsızlık öncesi ve son¬ra¬sı yazdığı romanları üzerinde durulacaktır. Yine bu eserlerden hareketle Türkmen dili, kültürü ve edebiyatı hakkında bazı değerlendirmeler yapılacak, yazarın bağımsızlık öncesi ve sonrası ya¬şa¬dığı hayal ve hakikat çatışması ile bunların sebepleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 878

Download: 320