TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON E-BOOKS AND SCREEN READING
ÖĞRETMEN ADAYLARININ E KİTAP VE EKRAN OKUMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author : Nevin AKKAYA
Number of pages : 247-260

Abstract

Günümüzde bilgi kaynaklarının hazırlanması, dağıtımı ve erişiminde bilişim teknolojilerinden etkin biçimde yararlanmak zorunludur. Gelişen bilişim teknolojileri sayesinde ortaya çıkan elektronik bilgi kaynakları, bibliyografik tüm metin veri tabanları, e-dergiler, e-kitaplar, açık arşivler ve web sayfaları olarak sıralanabilir. Günümüzde pek çok basılı materyale okurlar elektronik ortamdan erişebilmektedir. E-kitabın her zaman her yerde okuma olanağı sunması, taşınabilirlik, depolama, içerik zenginliği gibi avantajları sayesinde giderek tercih edilen bir okuma biçimi olmuştur. Bu okuma biçiminde gelişmeyi sürdürmek isteyen bireyler ekran okumaya yönlenmektedir. Çünkü okuma gelişen bilgi teknolojileri nedeniyle bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı DEU Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1.,2.,3. Sınıf öğrencilerinin e-kitap ve ekran okumaya ilişkin bilgi ve görüşlerini belirleyerek değerlendirmektir.Bu değerlendirme sonucunda araştırmaya katılan 76 öğrencinin e- kitapla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir ve öğrenciler e- kitabın okuma alışkanlığını geliştirmeye katkısının olamayacağını düşünmektedir.Araştırmanın diğer bir sonucu da öğretmen adayları ekran okuma hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 1,800

Download: 945