YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLM KULLANIMI,
CARTOON USE FOR TEACHİNG TURKİSH TO FOREİGNERS

Author:

Number of pages : 235-246

Abstract

Araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çizgi filmlerin işlevsel olarak kullanımının öğrenci başarısına etkisinin ne yönde olduğunun tespit edilmesidir. Nitel olarak tasarlanan araştırmada tek grup son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Uluslararası Antalya Üniversitesi TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe A1-başlangıç düzeyinde öğrenim görmekte olan 15 kursiyer oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Oskar Çöllerde adlı çizgi film ile ilgili soruların yer aldığı soru kâğıdı kullanılmıştır. Katılımcılar Oskar Çöllerde adlı kısa çizgi filmi iki kez seyretmişlerdir. Seyredilen görselden soru sorulan yere ait ekran fotoğrafları Power Point’e aktarılmıştır. Katılımcılar her bir cümle ile ilgili hatırlatıcı işleve sahip fotoğrafları Power Point ekranında görmüşlerdir. Çalışma sonucunda yabancılara Türkçe öğretiminde çizgi film gibi doğru görsel materyallerin yaşa ve seviyeye uygun bir biçimde kullanıldığı zaman işlevsel-yararlı oldukları görülmüştür. Çizgi filmlerin ve diğer görsellerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dersin zevkli geçmesine yardımcı olduğu; dersin daha iyi anlaşılmasını sağladığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine how the use of cartoons in a functional direction impacts on students’ achievement in teaching Turkish as a foreign language. One group post-test model is designed to be used in qualitative research. The sample group of the research consists of 15 participants who study Turkish at A1-elementary level as a foreign language at TOMER in Antalya International University. In the study for the purpose of collecting data question paper which contains the questions about the cartoon named ‘Oscar in the Desserts’ was used. Participants have watched short animated film called ‘Oscar in the Desserts’ twice. From watched visual to the screen photos which are belong to place questions asked were transferred to Power Point. Participants saw photos related to each sentence with a reminder function in the Power Point screen. In the result of this study ıt has been shown that the Turkish language teaching to the foreigners right visual materials such as cartoons are found useful when used functional in accordance with the age and level. In teaching Turkish as a foreign language courses; cartoons and other visuals have been found to provide a better understanding of the class they help to have an enjoyable lesson.

Keywords