PROPOSALS OF ACTIVITIES FOR IMPROVING TURKISH SPEAKİNG SKILLS OF 6th-8th GRADE STUDENTS,
6-8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages : 183-202

Abstract

Konuşma, insanoğlunun toplumsal yaşamda kendini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu önemli ve etkili bir iletişim yöntemidir. Bu iletişim biçimi, çağlar boyunca insanın insanla ilişkilerini düzenlemede, kişilerin birbirini etkilemelerinde, millet olmalarında, başka milletlerle her türlü etkileşimlerinde her geçen gün artan bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde, ilerleyen teknolojiye bağlı olarak kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla bu önem daha da artmıştır. Bu anlamda okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim-öğretimin her kademesinde, öğrencilerin etkili konuşma becerisine sahip olmaları için değişik, zengin, zevkli konuşma etkinlikleri düzenlemek bir ihtiyaçtır. Nitel araştırma metodunun uygulandığı bu araştırmada doküman taraması tekniği kullanılmıştır. Doküman taraması yöntemiyle alanda verilen yerli ve yabancı eserler incelenmiş, bu eserlerden hareketle özgün etkinlik örnekleri hazırlama yoluna gidilmiştir. Bu çalışmada, Türkçe Öğretim Programı (2006)’nda konuşma becerisini geliştirmeye yönelik amaç kazanımlar göz önünde bulundurularak 13 etkinlik örneği geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlikler, içerikleriyle ilişkili olarak şu şekilde adlandırılmıştır: 1. Taraftar, 2. Bayrak Sende, 3. Meclisteyim, 4. Sunucuyum, 5. Diyardan Diyara, 6. Mikrofon Sende, 7. Sesimden, 8. Tonlama Oyunu, 9. Konuşma Fanusu, 10. Hayal Koltuğu, 11. Bu Hafta Kiminleyiz, 12. Pazarlamacıyım, 13. Sıra Sende.

Keywords

Abstract

Speech is an important and effective means of communication needed for self-fulfilment in man's social life. This form of communication has become increasingly important issue each passing day in terms of regulation of the relationships with people through the ages of man, effecting of persons each other, being a nation, in every kind of interaction with other nations. Today, this importance has increased considerably due to the spread of the mass media related to advancing technology. In this sense, starting from pre-school education to all levels of education, regulating different, rich, enjoyable speaking activities is a need in order to gain students effective speaking skills. In the research implemented qualitative research method, document scanning technique has been used. Domestic and foreign studies have been analysed through document scanning method in literature. With the help of these studies, samples of original activities have been tried to be prepared. In this study, 13 samples of activities have been developed to improve speaking skills Turkish Education program (2006) considering the objectives and acquisitions. Developed activities are named as follows in relation to the content: 1. Fan, 2. Flag on You, 3. I'm in Parliament, 4. I'm the Announcer, 5. From region to region, 6. Take the Microphone, 7. Voice Record of Mine, 8. Intonation Game, 9. Speaking Bell Glass, 10. Imagination Chair, 11. With Whom We Are this week ?, 12. I'm Marketer, 13. It's your turn.

Keywords