THE USE OF ICT AND MEDIA TOOLS IN LEARNING ENGLISH: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

Author:

Number of pages: 312-323
Year-Number: 2015-Volume 3 Issue 2

Abstract

Hızla gelişen bilişim teknolojisi yabancı dil eğitiminde yeni yöntem ve materyallarin kullanılmasına imkân sağlayarak bu alana önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle günümüzde internetin yaygın kullanımı sayesinde, her türlü kaynağa kolayca ulaşılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin İngilizce öğreniminde bilişim teknolojileri ve medya araçlarını kullanmaya yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Tesadüfî örneklem yoluyla belirlenen 213 katılımcının 128’i kız, 85’i erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 21 yıl arasında değişmektedir. Araştırma kapsamına farklı bölüm ve sınıflardan gönüllü katılımcılar alınmıştır. “İngilizce Öğreniminde Medya ve Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” nin yapı geçerliğinin belirlenmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, madde ayırt edici özellikleri belirlenmiş ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .91 olarak bulunuştur. Çalışma sonunda toplam varyansın 63.371’ini açıklayan 16 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. Varimax faktör analiz tekniği ile yapılan döndürme işlemi sonunda, ölçeğin dört boyutlu olduğuna karar verilmiştir. Belirlenen dört faktöre ilişkin korelasyon değerleri ölçeğin faktörleri arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki (p< .01) olduğunu ortaya koymuştur. Geliştirilen ölçeğinin dört alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayılarının .90 ile .69 arasında değiştiği görülmüştür. Yapılan analizler ölçeğin geçerli, güvenilir ve dört faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır

Keywords

Abstract

The rapidly developing information and computer technology has enabled people to use new methods and tools in learning a foreign language. Owing to the widespread use of Internet, particularly, anyone today can achieve any resource anywhere and anytime. The aim of this study was to develop a scale that can be used in determining the attitudes of university students in using media and information technology tools while learning English. The study population comprised the students at Ahmet Kelesoglu Faculty of Education and the Faculty of Social Siences and Humanity, in Konya Necmettin Erbakan University. The randomly selected participants from different departments, 128 female and 85 male students, 213 in total, took part in the study voluntarily. The ages of the participants were between 18 and 21. The exploratory and confirmatory factor analysis was conducted to determine the construct validity of “The Attitude Scale for the Use of Media and Information Technology Tools in Learning English”, the distinctiveness of items was examined and following the item analysis, the Cronbach Alpha coefficient was found to be .91. As a result of the varimax rotation factor analysis, the scale was found to have four factors, the correlation of which revealed a positive and linear relationship between the factors (p< .01). The reliability coefficients of the four factors ranged from .69 to .90. The statistical analysis revealed that the scale is of validity, reliability and four factors.

Keywords