Finding and Recommendations on Reading Aloud Errors to Bilingual Turkish Student (Romania Sample),
İki Dilli Türk Çocuklarının Sesli Okuma Hataları Üzerine Tespit ve Öneriler (Romanya Örneği)

Author:

Number of pages : 165-182

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı Romanya’nın Köstence ve Bükreş şehirlerindeki iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde karşılaşan sesli okuma hatalarını tespit etmek, hedef kitlenin sesli okuma hatalarını düzeltmek için kullanılabilecek teknikleri ortaya koymaktır. Sesli okuma yöntemi, birden çok dil becerisinin gelişimine katkı sağlar. Bu yöntem sırasında öğrencilerin yaptığı hataları tespit etmek, onların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır İki dilli Türk çocuklarının sesli okuma hatalarının incelendiği bu çalışmada 16 farklı sesli okuma hatası tespit edilmiş ve bu hatalar sesletim ve duruş olmak üzere iki ana başlık adı altında İncelenmiştir. Bu incelemede; kelime tekrarı, hece tekrarı, hece atlama, ses atlama, ses düşmesi, telaffuz, ses karışması, heceleme yanlışı, ses çıkaramama, ses ekleme, hece ekleme, kelime ekleme, nefes kontrolü yapamamak, tutulma, el ile takip etme, eğilerek okuma olmak üzere 16 farklı sesli okuma hatası üzerinde durulmuştur. Çalışmada, öğrencilerin seviyeleri de düşünülerek 812 kelimelik “Zeytin Küpü” adlı metin, uygulama metni olarak belirlenmiştir. Bu metin, öğrencilere sesli olarak okutulmuş ve öğrencilerin okumaları videoya kaydedilerek veriler toplanmıştır. Bu çalışma, video kayıt, kaydı deşifre etme ve gözleme dayalı nitel bir araştırmanın betimleyici, tanımlayıcı modeli uygulanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin; seviyelerine, cinsiyetine ve evlilik türüne göre incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde bütün kurlarda toplam 4689 hata tespit edilmiştir. Tüm seviyelerde öğrenciler tarafından en çok yapılan hatanın kelime tekrarı olduğu görülmüştür. Seviyeler ilerledikçe öğrencilerin hata sayıları azaldığı belirlenmiştir. Bütün seviyelerdeki öğrencilerin sesli okuma hataları cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kız öğrencilerin hata yapma ortalamalarının, erkek öğrencilere göre daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerinin sesli okuma hataları anne ve babalarının evlilik türlerine göre değerlendirildiğinde, anne ve babası Türk olan çocukların hata yapma ortalamaları, karma evlilikten doğan çocukların hata yapma ortalamalarından daha azdır. Tüm hata türlerine göre karma evlilikten doğan çocukların sesli okuma hataları, anne babası Türk olan çocuklara göre daha fazladır. Sonuç kısmında birtakım değerlendirmeler yapılmış ve öneriler kısmında ise sesli okumanın daha iyi olabilmesi için bazı tekniklerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to identify reading aloud errors of the bilingual Turkish children while teaching standard Turkish to them and to show the methods and techniques that can be used to correct these reading aloud errors. Due to the contribution of reading aloud to multiple language skills, detecting of errors made during reading aloud and their eliminations will contribute greatly to the development of reading, listening, speaking and writing skills. In this study, 16 different reading aloud errors were detected. These errors were 16 different reading aloud errors under two main headings as pronunciation and posture. They were repeating words, repeating syllables, eliding syllables, eliding sounds, elision, pronunciation, crosstalk, spelling mistakes, uttering failure, adding sounds, adding syllables, adding words, uncontrolled breathing, arrest, tracking with fingers, leaning while reading. In this study, the text “Olive Cube” with 812 words was designated as an application text on the basis of students’ proficiency levels. The students were made to read aloud the text and the data was collected by video recording while the students were reading. This study is an observational, descriptive model of qualitative research built upon video recording, video decoding and observation. The data was obtained according to proficiency levels, genders and marriage types. As a result of the study, totally 4689 errors were recorded in all of the proficiency classes. In all of the classes most errors were made in repeating words. It was shown that as the students’ levels increased, their error numbers decreased. When we measured all the reading aloud errors in all the proficiency classes according to students’ genders, it was emerged that the average errors that the female students made was lower than those of male students. Female students did all errors less than male students. When we evaluated the students’ reading aloud errors regarding their parents’ marriage types, the error making means of students with both Turkish mothers and fathers was less than those who were born within mixed marriages. The students born in a mixed marriage did all the types of errors more than the students with Turkish parents. As to suggestions, reading aloud techniques have been mentioned.

Keywords