POLONYA'DAKİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVAULATION OF LISTENING PROFICIENCY OF STUDENTS IN TERMS OF COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE'S CRITERIONS AT TURKIC STUDIES DEPARTMENTS IN POLAND

Author : Cem ERDEM -- Ali YAKICI
Number of pages : 102-114

Abstract

Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının insanlar arasındaki etkileşimi arttırması, dil ve dolayısıyla kültür etkileşimini hızlandırmıştır. Bu etkileşimle birlikte bireyler yeni dilleri öğrenme yolunda daha istekli hâle gelmişlerdir. Bir dili öğrenme; dili bağlam içerisinde kullanabilme ve dil becerilerini uyum içerisinde kullanabilme ile ilgilidir. Dinleme becerisi bireyse ilk gelişen beceri alanı olarak dil öğreniminde önemli bir alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Polonya'daki Türkoloji bölümü öğrencilerinin dinleme becerileri düzeylerini tespit etmektir. Dinleme beceri düzeylerini tespit etmek için tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada test ve puanlayıcı değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak dinleme-anlama sınavı ve görüşme kayıtları kullanılmıştır. Dinleme-anlama değerlendirmelerine ilişkin veriler istatistikî olarak bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova) ile anlamlandırılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Görüşmeler, çalışma grubundan seçilmiş 6 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyıllarında Polonya'daki Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden tabakalı seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 34 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda çalışma grubu öğrencilerinin dinleme başarıları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Aynı zamanda elde edilen bulgular ilgili bölümlerdeki eğitim programlarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,769

Download: 923