BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE “TÜRKÇE 1 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM DERS KİTABI”NIN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUNLUĞU
APPROPRIATENESS OF TEXTBOOK “I’M LEARNING READING AND WRITING TURKISH 1” FOR CONSTRUCTIVIST APPROACH ACCORDING TO THE FIRST GRADE PRIMARY TEACHERS

Author : Mehmet AŞIKCAN -- Ahmet SABAN
Number of pages : 333-351

Abstract

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen ve ilköğretim birinci sınıfta kullanılan Selt Yayıncılık “Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabı”nın yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu, sınıf öğretmenlerinin bakış açısıyla incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı birinci sınıf okutan 13 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler kitaptaki temaların işleniş tarihine göre “Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabı” görüşme formları ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiş ve elde edilen bulgular öğretmen görüşleriyle desteklenmiştir. Verilerin geçerlik ve güvenirliği katılımcı teyidi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; öğretmenler, Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabı’nı okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, sesleri öğrencilere kazandırma, seslere ve metinlere yönelik etkinlikleri yeterli görmemekte ve bunların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler kitabı öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarma ve geliştirmede ve metinlerin temalara uygunluğunu yeterli bulmaktadırlar. Ders kitabında seviye farkı gözetilmemesi, zekâ alanları gözetilmemesi, tek tip öğrenci modeli ele alınması, hep aynı etkinliklere yer verilmesi ve işitsel öğeler atlanması açılarından bireysel farklılıklara dikkat edilmemiş. Ders kitabında günlük yaşamla bağlantı ve diğer derslerle (disiplinler arası) ilişki kurulmuş, fakat bu ilişkinin tüm derslerle kurulması ve zaman açısından paralellik göstermelidir. Eleştirel düşünme metinler ile tema sonlarında verilmiştir. Problem çözme becerisi ders kitabında tema sonlarında yer almasına karşın; temalar içine serpiştirilemediği, bireysel farklılıkların göz ardı edildiği, merak uyandırıcılığın ve örnek problem durumlarının olmadığı için bu beceri sonraya taşınamamaktadır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,108

Download: 558