ALMANYA’DAKİ TÜRK ÖĞRETMENLERİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 217-257
Year-Number: 2016-Volume 4 Issue 3

Abstract

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi öğretmeni sayısı 2013-2014 öğretim yılı itibarı ile 1047 kişidir. Bunların bir kısmı Alman yerel makamları tarafından mahalden, bir kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de görev yapan öğretmenler arasından seçilen öğretmenlerden oluşmaktadır. MEB tarafından Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi vermek üzere görevlendirilen öğretmen sayısı 510 kişidir. Gerek Türkiye’den gönderilen, gerekse Almanya’da mahalden atanan öğretmenler bir dizi sorunla baş edebilmek zorundadır. Bu çalışmada araştırmanın evrenini oluşturan ve bu ülkede görevli 1047 Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni içinde örneklem grubu olarak alınan 510 kişiye gönderilen ve açık uçlu üç ana sorudan oluşan anketten geri dönen 398 anket değerlendirilmiştir. Sorunlar ağırlıklı olarak velilerin ve öğrencilerin derse karşı ilgisizliği, görev yapılan okullardaki fiziki altyapının yetersizliği ve okul yönetimlerinin Türk öğretmenleri ile işbirliği konusundaki isteksizliği, öğretim materyallerinin yetersizliği gibi alanlarda gözlenmektedir.

Keywords

Abstract

The number of Turkish and Turkish Culture teachers in the Federal Republic of Germany in 2013-2014 academic year amounts to 1047. Some of these teachers are assigned by the local authorities in Germany, and some are composed of teachers selected by the Ministry of National Education among the ones working in Turkey. There are 510 teachers assigned by the Turkish Ministry of Education to give Turkish and Turkish Culture lessons in Germany. Both the teachers sent from Turkey and the ones assigned by local German authorities must cope with a number of problems. In this study, the results of 398 questionnaires, which consisted of three main open-ended questions and were sent to 510 teachers working in Germany, who formed the sample group for the study, were evaluated. According to the study, the observed problems are mainly about parents’ and students’ indifference to classes, the inadequacy of physical infrastructure in schools, school principals’ unwillingness to cooperate with the Turkish teachers and insufficiency of teaching materials.

Keywords