ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROZODİK OKUMA BECERİLERİ İLE OKUMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 207-216
Year-Number: 2016-Volume 4 Issue 3

Abstract

Akıcı okuma dil öğretiminde üzerinde dikkatle durulması gereken konulardan biridir. Çünkü akıcı okuyan öğrenciler okuduklarını daha iyi anlamaktadır. Bu açıdan akıcı okuma öğrencilerin okuma ve anlama yeteneğinin temel bir göstergesidir. Akıcı okuma tanımlarındaki ortak noktalara bakıldığında bu becerinin; metni hızlı, doğru ve uygun bir ifadeyle okuma durumu olduğu görülür. Literatürdeki tanımlar akıcı okumanın bileşenlerini doğru okuma, okuma hızı ve prozodi olarak ortaya koymaktadır. Anlama ise okumada temel amaç olarak düşünüldüğünde bu ögelere eklenebilir. Akıcı okumanın bu ögelerinden doğru okuma; okumada kelimeyi tanıma, ayırt etmedir. Okuma hızı kelimeyi görüp onu tanıma ve sesli ya da sessiz olarak okuyuncaya kadarki geçen süredir. Prozodi ise okuma sırasındaki tonlama, vurgulama, duraklama, boğumlama ve ritim olarak düşünülmektedir. Doğru okuma, okuma becerisinin kazanılmasında ön koşulken okuma hızı, akıcı okumanın gelişimi ile ilgilidir. Prozodi ise daha çok metnin anlamıyla ilişkilendirilir. Prozodi kavramı daha çok konuşma ile ilgili bir terim olarak bilinmektedir ancak sesli okuma sırasında konuşma organları devrede olduğu için okuma ile de yakından ilgisi vardır. Genel olarak okuma sırasında okunan metnin anlamına uygun bir biçimde metni vurgulu, tonlamalı, duygulu ve ritmik okumayı içermektedir. Dil öğretiminde okuma prozodisi çok önemli bir konu olarak görülmesine rağmen bu becerinin geliştirilmesi sürecini etkileyen unsurlar tam olarak açıklanabilmiş değildir. Bu sebeple prozodik okumayı etkileyen değişkenlerin araştırılması önem kazanmaktadır. Prozodi metnin anlamı ile ilgili olduğu için okuma sırasında okuyucunun duygu durumunun okumaya yansıması muhtemeldir. Şu halde okuma sırasındaki kaygı düzeyinin prozodik okumayı etkileyebileceği öngörülebilir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin prozodik okuma düzeyleri belirlenecek, çalışma grubunda yer alan öğrencilerin okuma kaygıları tespit edilecek ve bu iki değişken arasında ne düzeyde bir ilişki olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Fluent reading is one of the topics that should be elaborated carefully in language teaching, because students, who are fluent readers, can understand what they read better. Accordingly, fluent reading is one of the main indicators of students’ reading and comprehension skills. Many of the definitions of fluent reading state that this skill refers to reading of a text in a fast, accurate and appropriate manner. These definitions in the related literature list the elements of fluent reading as accuracy, speed and prosody. Considering that main purpose of reading is comprehension, it can be included in these elements. Of these elements, accuracy refers to recognizing and differentiating the words during reading. Reading speed refers to the period of time from seeing the word to reading it orally or silently. Prosody refers to the intonation, stress, pausing, articulation and rhythm during reading. Accuracy is the pre-condition for the acquisition of reading skill, while speed and fluency is about the development of reading. Prosody on the other hand is related to the meaning of text. The concept of prosody is known as a concept more related to speaking. However, because speaking organs are set to work during oral reading, it is also closely related to reading. This concept in general refers to the reading of a text in accordance with its meaning, with correct stress, intonation, feeling and rhythm. Reading prosody is considered as a very important subject in language teaching, though the factors affecting the development of this skill haven’t been defined exactly. For this reason, researching the variable affecting prosodic reading comes into prominence. Because prosody is related to the meaning of the text, it is likely that the feelings of the readers are reflected on reading. Accordingly, it can be presumed that the anxiety level during reading affects prosodic reading. The purpose of the present research is defining prosodic reading levels of secondary students, defining the reading anxiety levels of the students in the work-group, and revealing the extent of the relationship between these two variables.

Keywords