TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KONUŞMA EĞİTİMİ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 745-760
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sese dayalı bir etkinlik olan ve insanlar arasında iletişim sağlayan konuşma eylemi, Türkçe eğitiminin temel becerileri arasında yer alır. Türkçe dersleri ana dili doğru, etkili ve güzel kullanma ilkesini temel aldığından bu becerinin geliştirilmesi her zaman için önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkçe ders kitapları konuşma eğitimi açısından incelenmiştir. Araştırma nitel çalışma yöntemlerinden olan doküman incelemesi modelindedir. Konuşma eğitimine yönelik veriler 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı içinde MEB’e bağlı okullarda okutulması karara bağlanan Türkçe ders kitapları (6, 7 ve 8. Sınıflar) aracılığıyla elde edilmiştir. İncelenen ders kitaplarında bazı amaç ve kazanımlar ile yöntem ve tekniklere sıklıkla bazılarına ise az yer yer verildiği tespit edilmiştir. 6 ve 7. Sınıf ders kitaplarında “Hazırlıklı konuşmalar yapma”, 8. Sınıf ders kitabında ise “Konuşma kurallarını uygulama” en çok tekrar edilen amaçtır. Yöntem ve teknikler konusunda ikna edici konuşma yöntemi, kendisini başkasının yerine koyarak konuşma yöntemi, serbest konuşma yöntemi; eleştirel konuşma yöntemi, hafızada tutma tekniği 7 ve 8. Sınıf ders kitaplarında bulunmayan uygulamalardır. Değerlendirme durumu açısından ise kitaplar birbirine benzer özellikler göstermekte; öğrencilerin hem kendilerini hem de akranlarını değerlendirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra bütün kitaplarda her temanın sonunda öğretmen ve öğrenciler tarafından doldurulması gereken formların bulunduğu; değerlendirmelerin genellikle yazılı şekilde yapıldığı görülmektedir. Sonuç olarak konuşma becerinin kavratılmasında amaç ve kazanımlar ile yöntem ve tekniklere bakımından dengeli bir dağılıma yer verilmeli, değerlendirme çalışmalarında sözlü uygulamalardan da yararlanılmalıdır.

Keywords

Abstract

Speech action, which is an activity based on sound and which provides communication between people, is one of the basic skills of Turkish education. The development of this skill is always important as Turkish lessons are based on the principle of correct, effective and beautiful use of the main language. In this study, Turkish textbooks were examined in terms of speaking education. The research is modeled on the document study which is one of qualitative study methods. Data are obtained through Turkish language textbooks (6th, 7th and 8th grades) which are connected with the academic year 2013-2014 Education - Teaching in the schools affiliated to MEB. In the textbooks examined, it has been determined that some aims and achievements, methods and techniques are often given where as some rarely given. "Prepared speaking" in 6th and 7th grade textbooks, and "Applying speaking rules" in 8th grade textbook are the most repeated goals. About methods and techniques methods of persuasive speech, method of speaking by putting oneself in place of others, free speech method; critical speaking, memory retention techniques are practices which are not found in the 7th and 8th grade textbooks. In terms of evaluation, books have similar characteristics; students will be able to evaluate both themselves and their peers. In addition to this, all books contain the forms that must be filled in by teachers and students at the end of each theme; evaluations are usually in written form. As a result, a balanced distribution of goals and achievements, methods and techniques should be included in the comprehension of speaking skills, and verbal practices should be utilized in evaluation studies.

Keywords