Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebî Zevk Kazanmalarında Dünya Edebiyatının Etkisi
The Effect of World Literature on the Acquisition of Literary Enjoyment by Prospective Turkish Language Teachers

Author : Müzeyyen ALTUNBAY
Number of pages : 246-260

Abstract

İnsanın dış dünyayı tanıması ve algısal gelişimi doğumdan itibaren hızla gelişir. Algısal gelişimi destekleyen pek çok unsur olmakla birlikte eğitim bunlardan sadece bir tanesidir. Algısal zenginliğin oluşması ve farklı bakış açılarının kazanılması için bireye çeşitli yaşantı zenginliğinin sunulması gerekir. Eğitim ve öğretimde teorinin yanı sıra pratik bilgi sunulsa da yaşantı zenginliği oluşturma bakımından bu süreç sınırlı kalmaktadır. Eğitimde bu görevi öğrenci merkezli hazırlanan öğretim programları ile temel eğitim-öğretim materyalleri oluşturur. Bu materyaller içinde ise kitapların rolü tartışılmazdır. Okuma alışkanlığının gerçekleştirilmesinde ve okuma kültürünün kazanılmasında kitapların etkisi bir hayli fazladır. Kitap okumaktan esas amaç, yaşantı zenginliği ve bakış açısı kazanma, keşfetme, eleştirme, düşünme gibi zihinsel becerilerin gelişimini desteklemektir. Bu nedenle tekdüze bir okuma faaliyetinden ziyade bireyin sosyal ve duygusal gelişimi ile edebî zevk kazanmasını destekleyecek eserlerin okunması arzulanmaktadır. Bu noktada dünya edebiyatının öne çıktığı görülür. Dünya edebiyatının okunması kültürel ve entelektüel deneyim ile estetik duyuş kazanılması, aynı zamanda bir sanat dalı olan edebiyatın evrenselliğinin de keşfedilmesi demektir. Bu nedenle edebî zevk kazanmada dünya edebiyatının ne derece etkili olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının edebî zevk kazanmalarında dünya edebiyatının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Toplam 97 Türkçe öğretmeni adayı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada toplanan veriler sıklık analizi kullanılarak analiz edilmiş olup elde edilen sonuçlar bulgular kısmında gösterilmektedir.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,382

Download: 870