Dil Becerilerini Geliştirmenin Önündeki Engeller ve Bu Engelleri Aşma Yolları
The Obstacles to Development of Language Skills and the Ways to Overcome Them

Author : Yüksel GÜNDÜZ -- Hanife Nalan GENÇ
Number of pages : 339-356

Abstract

Günümüzde yabancı dil bilme ve öğrenme, kişisel, toplumsal ve kültürel açıdan önemli bir gereksinim olarak değerlendirilmektedir. Ancak ilköğretimden lisans eğitimine kadar uzun bir sürece yayılmasına karşın, bir yabancı dili yeterli düzeyde öğrenememek ve/veya kullanamamak pek çok kişinin dile getirdiği ortak bir sorundur. Özellikle yabancı dil bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin istenilen düzey ve yeterlilikte dil öğrenme ve onu kullanmada karşılaştıkları en temel dilsel sorunların sebeplerini saptamak ve bunlara çözüm önerileri sunabilmek önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle yapılan araştırmanın amacı yabancı dil öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere göre, dil becerilerini geliştirmelerinin önündeki engellerin neler olduğunu ve bunları gidermek için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Nitel verilerin çözümlenmesinde, kodlamaya dayalı içerik analizi yapılmış olan araştırma sonucunda bu engellerin dinleme ve algılama becerilerini geliştirme, konuşma ve sesletim, sözcük bilgisi, okuma ve yazma becerileri yönünde ağırlık kazandığı görülmüştür. Öğrenciler temel ve alt dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak her bir beceri için çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Bu çözüm önerileri önem derecelerine göre sınıflandırılıp, dil beceri eğitimi bu yönde geliştirilebildiğinde, yabancı dil öğrenmedeki engellerin büyük oranda ortadan kalkacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,383

Download: 863