Geleneğin Türkçe Ders Kitaplarına Yansıma Biçimleri
Reflection of Tradition on Turkish Text Books

Author : Teymur EROL
Number of pages : 301-313

Abstract

Bu çalışmanın amacı; geleneğin Türkçe ders kitaplarına yansıma biçimlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın problem tümcesi “gelenek unsurları 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarına nasıl yansımıştır?” olarak belirlenmiştir. Çalışmanın veri kaynağı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine dağıtılan Türkçe ders kitabındaki metinlerdir. Kitaplarda bulunan 90 metnin 22’sine gelenek kavramı yansımıştır. Bunun oransal karşılığı % 24,4’tür. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların güvenirliğini ortaya koymak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: İncelenen ders kitaplarında 58 başlıkta gelenek kavramının metin aracılığıyla işlendiği görülmüştür. Bu kavramların 16’sı geleneksel çocuk oyunlarıyla, 11’i geleneksel inanç ve tutumla, 10’u evlilikle, 7’si gelenek ve toplumsal değişimle, 7’si geleneksel spor ve sanatlarla, 3’ü dil, kültür ve gelenekle, 2’si geleneksel bayramlarla ve 2’si de devlet geleneğiyle ilgilidir. % 27,6’lık oranla çocuk oyunlarının en fazla tekrar eden geleneksel unsur olduğu, bunu % 19 ile geleneksel inanç ve tutumlar ile % 17,2 ile evlilikle ilgili geleneklerin izlediği anlaşılmıştır. 6. sınıf ders kitabındaki metinlerin % 10’nunda, 7. sınıf ders kitabındaki metinlerin % 33,3’ünde, 8. sınıf ders kitabındaki metinlerin % 30’unda gelenek kavramının ele alındığı belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre öğrencilerin % 92,3’ü kentli olmasına rağmen, geleneğin ders kitaplarına yoğun biçimde yansıması, toplumsal dokuyu korumaya yönelik bir refleks olarak değerlendirilmektedir.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,247

Download: 705