Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sanat Eğitimine Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Art Education Practices’ Texts in Turkish Course Books

Author : Nevin AKKAYA -- Fatma SUSAR
Number of pages : 1083-1113

Abstract

Sanat eğitimi çağdaş eğitim kavramı ve uygulamaları içinde özel bir yer tutmaktadır. Türkçe dersleri de metinler aracılığıyla çocuklara sanat eğitimi kazandırmak açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı 5. ve 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında yer alan metinlerin sanat eğimi açısından yeterliliğini tespit etmektir. Bu çalışma ortaokul 5. ve 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde sanat eğitimine ne kadar yer verildiğini tespit etmeye yönelik olduğundan nitel araştırma yöntemi ve buna bağlı olarak da doküman analizi tercih edilmiştir. Çalışmada 2015 yılında MEB tarafından yürürlüğe konulan Türkçe Dersi Öğretim Programının 5. 6. Sınıf kazanımları her iki araştırmacı tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ölçütler bir araya getirilerek “Metinlerin Sanat Eğitimine Uygunluğuna İlişkin Ölçütler Formu” oluşturulmuştur. 5. ve 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler oluşturulan form doğrultusunda araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan 7 metnin (% 17,5) sanat eğitimi açısından yetersiz; 20 metnin (%50) düşük düzeyde yeterli; 8 metnin (%20) orta düzeyde yeterli; 5 metnin (%12,5) yeterli olduğu ancak çok yeterli düzeyinde her hangi bir metnin olmadığı tespit edilmiştir. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan 8 metnin (% 26,6) sanat eğitimi açısından yetersiz; 9 metnin (% 30) düşük düzeyde yeterli; 13 metnin (% 69,29) ise orta düzeyde yeterli olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,277

Download: 772