Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sanat Eğitimine Uygunluğunun Değerlendirilmesi,
Evaluation of Art Education Practices’ Texts in Turkish Course Books

Author:

Number of pages : 1083-1113

Abstract

Sanat eğitimi çağdaş eğitim kavramı ve uygulamaları içinde özel bir yer tutmaktadır. Türkçe dersleri de metinler aracılığıyla çocuklara sanat eğitimi kazandırmak açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı 5. ve 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında yer alan metinlerin sanat eğimi açısından yeterliliğini tespit etmektir. Bu çalışma ortaokul 5. ve 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde sanat eğitimine ne kadar yer verildiğini tespit etmeye yönelik olduğundan nitel araştırma yöntemi ve buna bağlı olarak da doküman analizi tercih edilmiştir. Çalışmada 2015 yılında MEB tarafından yürürlüğe konulan Türkçe Dersi Öğretim Programının 5. 6. Sınıf kazanımları her iki araştırmacı tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ölçütler bir araya getirilerek “Metinlerin Sanat Eğitimine Uygunluğuna İlişkin Ölçütler Formu” oluşturulmuştur. 5. ve 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler oluşturulan form doğrultusunda araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan 7 metnin (% 17,5) sanat eğitimi açısından yetersiz; 20 metnin (%50) düşük düzeyde yeterli; 8 metnin (%20) orta düzeyde yeterli; 5 metnin (%12,5) yeterli olduğu ancak çok yeterli düzeyinde her hangi bir metnin olmadığı tespit edilmiştir. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan 8 metnin (% 26,6) sanat eğitimi açısından yetersiz; 9 metnin (% 30) düşük düzeyde yeterli; 13 metnin (% 69,29) ise orta düzeyde yeterli olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Art education has an important place in contemporary education concepts and practices. Turkish lessons are also important in terms of bringing art education to children through texts. Purpose of this study is to determine the place and importance of art education by examining the texts in Turkish textbooks of the 5th and 6th grades of secondary school. As a methodological framework, qualitative analysis was implemented in this study. Because purpose of this study is to determine the place and importance of art education by examining the texts in Turkish textbooks of the 5th and 6th grades of secondary school. Document analysis was performed in order to reveal qualitative analysis. Criteria have been put together and "Criteria Regarding Appropriateness of Texts to Art Education" has been developed. The texts in Turkish textbooks of the 5th and 6th grades of secondary school were examined in detail by the researchers to use the developed form. As a result of the examinations, 7 texts (17,5%) in the 5th grade Turkish textbook were inadequate in terms of art education; 20 texts (50%) were low-level enough; 8 texts (20%) were moderate enough; 5 texts (12.5%) were at a sufficient level to correct only the absence of a text. 8 texts (26.6%) in the 6th grade Turkish textbook were inadequate in terms of art education; 9 texts (30%) were low enough; 13 texts (69.29%) were moderately adequate.

Keywords