Görsel Materyal Destekli Dinlediğini Anlama Yetisinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri
The Understanding of Listening Assisted By Visual Material Support in Foreign Language Teaching

Author : Füsun ŞAVLI -- Selin ÖZDEMİR
Number of pages : 184-197

Abstract

Çocuklara yabancı dil öğretiminde görsel materyal kullanımı; çocukların öğrendiklerini daha uzun süre hafızada tutabilmeleri, yaratıcıklarını geliştirebilmeleri ve yabancı dile karşı ilgilerinin artması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Anaokullarında çocuklara uygulanan sesli okuma etkinlikleri gerek ana dili edinimi gerekse yabancı dil öğretimi açısından büyük önem taşır. Ancak sesli okuma etkinliklerinde çoğu zaman çocuklar dinlediklerini anlamada sıkıntı yaşamaktadırlar. Oysa yabancı dil öğretiminde dinleme ve dinlediğini anlama yetisi, görsel materyallerin uygun yöntemlerle etkili kullanımıyla artırılabilir. Özellikle görsel materyallerle desteklenen bir metin çocukların daha fazla dikkatini çeker, anlamalarını kolaylaştırarak motivasyonlarını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, görsel materyaller doğru ve uygun yöntemlerle kullanılırsa çocuğun dil becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Bu doğrultuda araştırmamızın amacı, çocuklara yapılan sesli okuma etkinliklerinin görsel materyallerle desteklenerek çocukların anlama becerisi üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak yapılan bu araştırmada “Ataşehir Su Anaokulu” 4-5 yaş grubundaki çocuklardan oluşan iki sınıftaki 22 çocukla bir çalışma yapılmış ve bu çocukların bir kısmına görsel materyallerle zenginleştirilmiş sesli okuma, diğer gruba ise sadece okuma etkinlikleri yapılmıştır. Uygulama sonucunda her iki gruba dinlenen hikâye ve şarkılarla ilgili etkinlikler yaptırılmış, bu etkinliklerin değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda görsel materyal kullanılan deney grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara göre okunan metni daha kolay anladıkları saptanmıştır.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,772

Download: 917