Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyanın İngilizce Öğrenimlerine Etkisine İlişkin Görüşleri
High School Students’ Perceptions of the Effect of Social Media on Learning English

Author : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ -- Sibel ASLAN
Number of pages : 517-532

Abstract

Günümüz toplumunda hızla gelişen teknoloji sayesinde insanlar daha fazla bireysel ve toplumsal ilişkiler kurmaya başlamış bu durum da zaten geçmişte var olan yabancı bir dil öğrenme gereksinimini kat kat arttırmıştır. Sosyal medya kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. İnternete erişim imkânının artmasıyla sosyal medya kullanımı lise öğrencileri arasında da yaygınlaşmıştır. Sosyal medya kullanımı insanların kendi bulundukları ülke sınırlarının dışındaki insanlarla etkileşime geçmesini sağlamıştır. Bu durum insanların İngilizce öğreniminde bir farkındalık yaratmıştır. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin sosyal medyanın İngilizce öğrenimlerine etkisine dair görüşlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda; öğrencilerin sosyal medyada sadece İngilizce paylaşım yapan kişileri takip etmeye ve sosyal medyada yapılan İngilizce paylaşımların İngilizce öğrenimlerine etkisine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca okuldaki İngilizce öğreniminin sosyal medya kullanım alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Bunların yanı sıra okulda öğretilen İngilizce ile sosyal medyada kullanılan İngilizce arasında bir fark bulup bulmadıklarına dair görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sosyal medyanın İngilizce öğrenme motivasyonlarını ne şekilde etkilediğine dair görüşleri de ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Elazığ il merkezinde iki devlet lisesinin 10. ve 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin yaşları ve sosyal medya kullanıp kullanmadığı göz önünde bulundurulmuştur. Her sınıf seviyesinden beş olmak üzere toplam 20 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Öğrencilere yarı yapılandırılmış altı soru yönlendirilmiştir. Çalışmada sosyal medya kullanımının öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak İngilizce öğrenimlerine farklı şekillerde etki ettiği belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,258

Download: 727