Öğrencilerin Yabancı Bir Dil Olarak Türkiye Türkçesini Öğrenme Uygulamalarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-7.1
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 348-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite hazırlık sınıflarında eğitim alan ve yabancı bir dil olarak Türkiye Türkçesini öğrenen öğrencilerin öğrenme uygulamalarını ve bu uygulamaları yapma sıklıklarını farklı değişkenlere incelemektir. Böylelikle bu süreçte öğrencilerin öğrenme uygulamaları ve başarıları arasındaki ilişkilerden yola çıkarak öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli hale getirebilecek düzenlemelere ilişkin tespitlerin yapılması amaçlanmıştır.  Araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel ve nicel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi (KTMÜ) yabancı dil hazırlık sınıflarında Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 653 öğrenciyi kapsamaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, geçerli ve güvenilir bir ölçek özelliği taşımaktadır. Araştırmanın verileri analiz edilirken aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Anova ve Pearson’s r korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin genel olarak öğrenme uygulamalarını yüksek sıklıkta yaptıkları belirlenmiştir. Öğrenciler yazmayı öğrenme uygulamalarını diğerlerine göre daha az yapmaktadırlar. Öğrencilerin cinsiyeti, anadilleri, bildikleri dil sayısı, aldıkları dil kursu sayısı ve hedefledikleri bölüm/program farklılıkları öğrenme uygulaması sıklıklarını farklılaştırmaktadır. Öğrencilerin bildikleri dil sayısı ve devam etikleri kurs sayısı ile akademik başarıları arasında ilişkiler belirlenmiştir. Bu çerçevede öğrenci ve öğretim elemanlarına dönük önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the students, have been attending to preparatory classes of universities, and whose learning applications and frequencies of Turkey Turkish as a foreign language according to the different variables.  In this process, it was also aimed to determine the arrangements that would make the learning-teaching processes more efficient by identifying the relationship between the students' learning practices and achievements. This descriptive research was carried out quantitatively in Survey model. The population of the study was composed of the students who have been attending to foreign language preparatory classes in Kyrgyz-Turkish Manas University (KTMU) and studying Turkey Turkish languages. The sample of the study consisted of 653 students selected by random sampling method. The data of the study were collected by “Personal Information Form” and “Foreign Language Learning Practices Scale” validity and reliability of which were calculated. The data were analyzed by employing arithmetic mean, standard deviation, t test, ANOVA and Pearson’s r correlation test. At the end of the research; it was determined that the students generally performed learning practices in high frequency. The Students’ writings have found less than the other learning applications. The gender, mother tongue, the number of languages they know, the number of language courses they take, and the department variables differentiate the frequency of learning applications. The relationship between the number courses that the students attend, and academic achievement were determined. Within this framework, suggestions to the students and instructors were given.

Keywords


 • Alyılmaz, S. ve Şengül, K. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine

 • Alyılmaz, S. ve Şengül, K. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin dilbilgisine yönelik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Dil Dergisi 169/1: 67-110.

 • Balcı, Ali (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayınevi.

 • Barut, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kullandıkları dilöğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Ankara.

 • Baş, G. (2012). Lise öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi. 156, 7-28.

 • Bay, E., Tuğluk, M.N. ve Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 94-105. ISSN:1304-0278

 • Bilasa, P. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 79-122. http://efdergi.yyu.edu.tr

 • Biçer, N. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyona ilişkin öğrenci görüşleri ve sınıf içi gözlemler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1): 84-99.

 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.

 • Cuma, F.İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenci memnuniyeti. SEFAD, 38, 179-196. e- ISSN: 2458-908X

 • Durmuş, B., Yurtkoru, E.D. ve Çinko, M. (2016). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. 6. Basım İstanbul: Beta Yayınevi

 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındayazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklere ilişkin bir içerik analizi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1): 213-237.

 • Erem, H. Ö. ve Erdem, İ. (2016). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin “yabancılara Türkçe öğretimi”hakkındaki görüşleri. Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine araştırmalar. (Editörler: A. Okur, B. İnce ve İ. Güleç). (153-160). Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları. ISBN: 978-605-4735-82-2.

 • Erdem, İ., Altunkaya, H. Ve Ateş A. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okurözyeterlikleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Language Academy, 5(4), 74-86. ISSN:2342-0251. http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3622

 • Eroğlu, A. (2008). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ş. Kalaycı (Editör). (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Göçer, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin uygulamalarına yönelik nitel bir araştırma. Dil Dergisi, 145, 28-47.

 • Göçer, A., Tabak, G. ve Coşkun, A. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kaynakçası. TUBAR 32: 73-125.

 • Tabak, G. ve Göçer, A. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilecek fiziksel–duygusal–kültürel yöntem: kuramsal bir çalışma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2): 152- 162.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. 23. Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Karatay, H. ve Kartallıoğlu, N. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme tutumu ile dil becerileri edimi arasındaki ilişki. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16/4): 203-213

 • Kılınç, A. ve Şahin, A. (Editörler). (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yay.

 • Koçer, Ö. (2013). Program geliştirmenin ilk basamağı: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaç ve durum analizi. Eğitim ve Bilim, 38(169): 159-174.

 • KTMÜ (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi). (2018). Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Dil HazırlıkEğitim‐Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği. http://oidb.manas.edu.kg/pdf/dilegtsinyon.pdf [Erişim Tarihi: 16.06.2018].

 • Madeni, S. ve İşcan, A. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amaç ve sorunlar (Hindistan örneği). Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5): 23-37.

 • Malhotra, N.K. (1999). Marketing research: an applied orientation. 3rd Edition. New Jersey: Upper Saddle River Prentice Hall.

 • Memiş, M. R. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük yapım bilgisi eğitimininokuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi. International Journal of Language Academy, 6(1): 266- 288.

 • Mete, F. ve Gürsoy, Ü. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3): 343-356.

 • Nurlu, M. ve Kutlu, A. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel seviye a1 yazmasorunları: Afganistan örneği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(2): 67-87. ISSN (Online): 2148-4945.

 • Okur, A., İnce, B. ve Güleç, İ. (Editörler) (2016). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine araştırmalar. Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları. ISBN: 978-605-4735-82-2.

 • Orakçı, Ş. (2018). İngilizce konuşma kaygısı ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 5(9): 1-18.

 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim. 23. baskı. Ankara: Yargı Yayınevi.Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics