Öğrencilerin Yabancı Bir Dil Olarak Türkiye Türkçesini Öğrenme Uygulamalarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Number of pages: 348-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite hazırlık sınıflarında eğitim alan ve yabancı bir dil olarak Türkiye Türkçesini öğrenen öğrencilerin öğrenme uygulamalarını ve bu uygulamaları yapma sıklıklarını farklı değişkenlere incelemektir. Böylelikle bu süreçte öğrencilerin öğrenme uygulamaları ve başarıları arasındaki ilişkilerden yola çıkarak öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli hale getirebilecek düzenlemelere ilişkin tespitlerin yapılması amaçlanmıştır.  Araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel ve nicel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi (KTMÜ) yabancı dil hazırlık sınıflarında Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 653 öğrenciyi kapsamaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, geçerli ve güvenilir bir ölçek özelliği taşımaktadır. Araştırmanın verileri analiz edilirken aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Anova ve Pearson’s r korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin genel olarak öğrenme uygulamalarını yüksek sıklıkta yaptıkları belirlenmiştir. Öğrenciler yazmayı öğrenme uygulamalarını diğerlerine göre daha az yapmaktadırlar. Öğrencilerin cinsiyeti, anadilleri, bildikleri dil sayısı, aldıkları dil kursu sayısı ve hedefledikleri bölüm/program farklılıkları öğrenme uygulaması sıklıklarını farklılaştırmaktadır. Öğrencilerin bildikleri dil sayısı ve devam etikleri kurs sayısı ile akademik başarıları arasında ilişkiler belirlenmiştir. Bu çerçevede öğrenci ve öğretim elemanlarına dönük önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the students, have been attending to preparatory classes of universities, and whose learning applications and frequencies of Turkey Turkish as a foreign language according to the different variables.  In this process, it was also aimed to determine the arrangements that would make the learning-teaching processes more efficient by identifying the relationship between the students' learning practices and achievements. This descriptive research was carried out quantitatively in Survey model. The population of the study was composed of the students who have been attending to foreign language preparatory classes in Kyrgyz-Turkish Manas University (KTMU) and studying Turkey Turkish languages. The sample of the study consisted of 653 students selected by random sampling method. The data of the study were collected by “Personal Information Form” and “Foreign Language Learning Practices Scale” validity and reliability of which were calculated. The data were analyzed by employing arithmetic mean, standard deviation, t test, ANOVA and Pearson’s r correlation test. At the end of the research; it was determined that the students generally performed learning practices in high frequency. The Students’ writings have found less than the other learning applications. The gender, mother tongue, the number of languages they know, the number of language courses they take, and the department variables differentiate the frequency of learning applications. The relationship between the number courses that the students attend, and academic achievement were determined. Within this framework, suggestions to the students and instructors were given.

Keywords