Eğitsel Oyunların 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına ve Yazma Kaygılarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 82-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitsel oyunların ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına ve yazma kaygılarına etkisini belirlemektir.  Nicel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Muş ili merkez ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim gören elli yedi 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada yansız atama yöntemiyle belirlenen deney ve kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda (n=29) Türkçe dersi eğitsel oyun uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilirken kontrol grubunda (n=28) Türkçe dersi geleneksel öğretim ekseninde sürdürülmüştür. Çalışma 8 hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Karakuş Tayşi ve Taşkın (2018) tarafından geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği” ve Topçuoğlu Ünal ve Köse (2014) tarafından geliştirilen “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Uygulamalar, deney grubunda uygulanan eğitsel oyunların kontrol grubunda uygulanan Türkçe Öğretim Programı etkinliklerine göre öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumları üzerinde daha etkili olduğunu göstermiştir (p: ,000?0,05; t: 4,686). Ayrıca eğitsel oyunların kontrol grubunda uygulanan etkinliklere göre öğrencilerin yazma kaygıları üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir (p: ,000?0,05; t: -6,134). Bu sonuçlar, eğitsel oyunların öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının geliştirilmesi ve yazma kaygılarının düşürülmesi çalışmalarında uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.  Bu bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine effects of educational games on 8th grade students' attitudes towards Turkish course and writing anxiety. In this study, quantitative research method was applied and experimental pattern with pre-test and post-test control group was used. The study group of the study consisted of fifty seven 8th grade students studying in a secondary school in the central district of Muş in the 2018-2019 academic year. There were experimental and control groups determined by unbiased assignment method. In the experimental group (n = 29), the Turkish course was conducted in accordance with educational game practices, while in the control group (n = 28) the course was carried out in the traditional teaching way. The study lasted 8 weeks. “Writing Anxiety Scale” developed by Karakuş Tayşi and Taşkın (2018) and “Turkish Course Attitude Scale” developed by Topçuoğlu Ünal and Köse (2014) were used as data collection tools. The data obtained in this study were analyzed through a statistical program. At the end of the study, the results showed that the educational games applied in the experimental group were more effective on students' attitudes towards the Turkish course than the TurkishTeaching Program activities carried in the control group(p: ,000?0,05; t: 4,686). In addition, it was determined that the educational games were more effective on the writing anxiety of the students than the educational activities done in the control group(p: ,000?0,05; t: -6,134). These results suggest that educational games can be applied to improve students' attitudes towards the Turkish course and to reduce their writing anxiety. In accordance with these findings, various suggestions have been made.

Keywords