Yabancı Dilde Konuşma Becerisinin Kazanımında Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Number of pages: 411-421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenmeyi öğrenme sürecinde en temel öğe olan öğrenme stratejileri, bilgi kaynaklarına en hızlı biçimde ulaşmayı sağlama nedeniyle son yıllarda üzerinde çok çalışılan konulardan biridir. Yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenen kişinin bu süreci hızlandırmak için bir takım stratejiler kullanması gerekmektedir. Bu stratejiler yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenci performansını artırarak öğreneni sürece dahil etmektedir.  Bu çalışma, okuma, yazma, dinleme becerilerine göre daha zor edinilen konuşma becerisinin ediniminde dil öğrenme stratejilerinin etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, yabancı dilde konuşma becerisinin kazanımında öğretmen adaylarının kullandığı öğrenme stratejilerini ve kendi öğrenme farkındalıklarını belirlemek amacıyla genel tarama türünde betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde öğrenim gören, 175 İngilizce, 123 Almanca, 74 Fransızca öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen «Yabancı Dilde Konuşma Becerisi Ediniminde Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği» veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.  Geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeğin güvenirlik katsayısı ,87 olarak bulunmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımının cinsiyet değişkenine göre üstbilişsel stratejiler boyutu ve tüm alt boyutlarda erkek yabancı dil öğretmen adayları lehine, bilişsel stratejiler boyutunda kadın yabancı dil öğretmen adayları lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Anabilim dalları değişkenine göre üstbilişsel stratejiler boyutunda İngilizce öğretmenliği bölümünün lehine; bilişsel, sosyal-duyuşsal stratejiler boyutlarında ve tüm alt boyutların toplamında yine İngilizce ile Almanca öğretmenliği bölümünün lehine farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf değişkenine göre ise öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımının hazırlık ve 1. sınıflar lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca,  üstbilişsel, bilişsel ve sosyal-duyuşsal stratejiler arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Keywords

Abstract

Learning strategies, the most fundamental element in the process of learning of learning are one of the most overworked subjects in recent years because of the fact that they provide the fastest access to information resources. In the process of learning a foreign language, the learner needs to use a number of strategies to accelerate this process. These strategies increase student performance in the foreign language learning process and count the learner in the learning process. This study was conducted to measure the impact of language learning strategies in the acquisition of speaking skills acquired more difficult than reading, writing and listening skills. In the study, a descriptive method was used in general survey modal in order to determine the language learning strategies and self-learning awareness of the prospective foreign language teachers in the acquisition of foreign language speaking skills. The universe of the research is composed of 175 English, 123 German and 74 French prospective teachers majoring at the Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty, Foreign Language Education Department. In the study, "Scale of Determining the Learning Strategies for Acquisitionof Foreign Language Speaking Skills" developed by the researcher was used as a data collection instrument. The reliability coefficient of the scale was found as 0.87. In this study, it has been determined that the use of learning strategies by prospective teachers differ according to gender variable in metacognitive strategies dimension and sum of sub-dimensions in favor of male prospective foreign language teachers, in favor of female prospective foreign language teachers in cognitive strategies dimension. According to the graduated high school type variable, it has been determined that the result of the prospective teachers’ use of learning strategies did not differ significantly. When the foreign language teaching departments are compared in the use of foreign language learning strategies, it seems that there is a significant difference in favor of English teaching department in the metacognitive strategies dimension; in favor of English and German teaching departments in cognitive strategies, social strategies dimensions and sum of sub-dimensions. According to the class variable, it has been seen that there is a significant difference in favor of preparatory and 1stgrade in the social strategies dimension. In addition, it has been determined that there is a positive and moderately significant relationship between metacognitive, cognitive and social strategies.

Keywords