Okuma Parçalarının Anlaşılması Bağlamında Değiştirim Unsurunun İşlevi

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Number of pages: 157-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın temel amacı, metindilbilimin inceleme unsurlarından biri olan değiştirim yoluyla öğrencilerin ders kitaplarındaki okuma parçalarını daha kolay anlamasını sağlamaktır. Metinsellik ölçütlerinden değiştirim, okuma parçalarındaki sözcükler ve sözcük grupları ile dil unsurları arasında gerçekleşen sözcüksel ve dilbilgisel ilişkilerin anlamsal bütünlüğünü belirlemeye yardım eder. Değiştirim, araştırmanın odağını, öğrencilerin; metinleri dikkatli okuma, anlama, metinlerden çıkarımlarda bulunma, yorumlama becerilerini geliştirmek amacına göre yönlendirir. İncelenen ders kitabındaki okuma parçalarında ada dayalı değiştirim, sözce değiştirimi, tümceye dayalı değiştirim, eyleme dayalı değiştirim (Torusdağ ve Aydın, 2017) tespit edilmiş ve bu unsurların hangi kelimelerin ve cümlelerin yerini tuttuğu belirtilmiştir. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak doküman incelemesi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki okuma parçaları, değiştirim açısından incelenmiş ve okuduğunu anlamayı kolaylaştırıcı olma yönünde tespit yapılmıştır. Değiştirimin, öğrencilerin kelimeleri tekrar etmelerini azaltmak, metinleri anlama, yorumlama, metinde ana fikri bulma, metinle ilgili sorulara cevap verme becerilerini geliştirmesi noktasında önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Değiştirim unsurlarının; sözce değiştirimi, tümceye dayalı değiştirim, ada dayalı değiştirim, eyleme dayalı değiştirimin doğru ve yerinde kullanıldığında öğrencilerin anlama, yorumlama, ana fikri bulma, metinle ilgili soru sorma gibi birçok yetisini artırdığı tespit edilmiştir. Uygulamada etkinlik olarak öyküleyici metinlerde özellikle okuduğunu anlamayı pekiştiren sözce değiştiriminin, tümceye dayalı değiştirimin çoğunlukta olduğu bir okuma parçası önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to make students understand the reading texts more easily through substitution, which is one of the tools of text linguistics. As being one of the standards of textuality, Substitution helps to determine the semantic unity of lexical and linguistic relations, which take place among words, word groups and language units in the reading texts. Substitution directs the research focus on the objective of developing students’ reading comprehension skills, interpretation skills, inference skills throughout the texts. Nominal substitution, verbal substitution, clausal substitution and enunciative substitutions (Torusdağ & Aydın, 2017) based on utterances were determined through examining the coursebook, and they were shown with words and sentences they substitute. Document analysis and descriptive analysis were used as  a research method in order to examine the collected data (Yıldırım & Şimşek, 2017). The reading texts, which are found in the Secondary school, the fifth grade Turkish coursebook, were studied within the scope of substitution and effective reading comprehension. Briefly, substitution plays an important role at reducing word repetitions, developing reading comprehension skills, interpretation skills, finding main idea, answering questions related to the texts. When the components of substitution, nominal substitution, verbal substitution, clausal substitution and enunciative substitutions, were used appropriately, it shows that they improve the student’s competences such as comprehension, interpretation, finding main idea, asking questions about a text.  In conclusion, while conducting activity, a reading text, which included more clausal substitutions and enunciative substitutions based on utterances, was highly recommended for reading comprehension activities of narrative texts.

Keywords