Muzaffer İzgü’nün Ökkeş Otopark’ta İsimli Kitabında Çocuk ve Göç Olgusu

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Number of pages: 199-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç olgusu gerek gidenler gerekse kalanlar açısından tüm bireyleri fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden etkileyebilir. Çocuklar, yetişkinlerle birlikte ya da ayrı göç hareketinden doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenirler. Kişilik gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuklar üzerinde bu etki maddi ve manevi boyutta olabilmektedir. Göç ve sonuçları çocuğu iki açıdan etkiler: Biri kimlik oluşturması, diğeri yetişkinlere oranla zayıf, savunmasız ve korunmaya muhtaç olmaları yönüyle. Yetişkinlere oranla sayıları daha fazla olan çocuklar göç hareketinin beraberinde getirdiği barınma, korunma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel birçok olanaktan yararlanamamakta ya da yoksun kalabilmektedirler. Göçün doğurduğu en olumsuz etki bu en temel haklardan çocuğu yoksun bırakmasıdır.  Ailenin geçim, barınma ve diğer sorunlarına dâhil olmak zorunda kalan veya bırakılan çocuk eğitim, oyun ve sağlıklı yaşam hakkını ya hiç elde edememekte ya da yeterince kullanamamaktadır. Bu çalışma Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisinde çocuk başkişi Ökkeş’i odağına alarak göç olgusunu ve bu kavramın bir çocuğun dünyasındaki anlamı ve göndermelerini bulgulamayı amaçlamaktadır. Seride yer alan kitaplarda Ökkeş’in farklı serüvenleri onun yakın ve uzak çevresiyle kurduğu ilişkiler bağlamında anlatılır. Serideki kitaplar anlatı yerlemleri ve kurgusu bakımından genel bir bakış açısıyla, odağına çocuk ve göç izleğini alan Ökkeş Otopark’ta isimli yedinci kitapsa ayrı bir değerlendirmeyle incelenmiştir. Kitapta göçün ifade ettikleri bir çocuğun yaşantısından yansımalarla anlatılmıştır. Yapıtta göç olgusunun yetişkinler ve çocuklar açısından farklı anlamlar taşıdığı saptanmıştır. Seride bir kırılma noktası olan göç, olay akışını göç öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırır. Ökkeş Otopark’ta isimli kitap dikkate alındığında göçün beraberinde getirdiği değişimlerin ve göndermelerinin yetişkinlerin aksine çocuk başkişi Ökkeş için olumlu ve iyimser bir bakış açısıyla anlatıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Migration may affect all individuals both who leave and who remain physically, socially and psychologically. Children are affected directly or indirectly by the migration movement no matter when they are with adults or they are alone. This effect on the children who have not completed their personal development yet may be both financially and spiritually. Migration and its consequences affect the children in two different ways: One in terms of creating identity and the other is being more vulnerable and undefended than adults. Children who are more than adults in number may not meet many basic needs such as shelter, protection, education and health services or they may be deprive of basic rights. The most negative impact of migration is that it deprives the child of the most basic rights. The child who is included or have to be included  in the family's livelihood, housing and other problems cannot use the right of education, playing or living a healthy life or the child may not use these rights enough. This study aims to find out the issue of migration and its meaning for a child Ökkeş who is the main child character in Ökkeş series by Muzaffer İzgü. The different adventures of Ökkeş are described in the context of the relationships he has with his close and distant surroundings in the books. The books in the series were examined the narrative places and the fiction with a general point of view, the seventh book named Ökkeş Otoparkta which took its focus on the child and migration traces was examined with a different point of view. The reflections of migration have been narrated by a child’s life. It was found that the concept of migration has different meanings for adults and children. Migration, which is a breaking point in the series, divides the flow of events as before and after migration. Considering the book named Ökkeş Otopark, it is concluded that the changes and references caused by migration are explained with a positive and optimistic view by Ökkeş, unlike adults.

Keywords