Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eylem Odaklı Yaklaşım ve Öğrenenlerin Tutumlarına Yönelik Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-7.2
Number of pages: 273-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği öğrenme ortamlarında eylem odaklı yaklaşımın öğrenenlerin yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumları üzerindeki etkisini sınamaktır. Çalışma Ondokuzmayıs üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde gerçekleştirilmiş olup çalışma kapsamında deney ve kontrol grubu olmak üzere toplamda 32 öğrenciden oluşan iki farklı grup belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerine A1-A2 kuru boyunca Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninde önerilen dil öğretim yaklaşımı olan eylem odaklı yaklaşıma yönelik hazırlanan ders içerikleri uygulanırken kontrol grubu öğrencilerine geleneksel yönteme uygun ders içeriği uygulanmıştır. Çalışma A1 ve A2 kuru olmak üzere 280 ders saati sürdürülmüş olup her iki gruba da çalışma öncesi ve sonrası olmak üzere Abidin, Mohammadi ve Alzwari (2012) tarafından geliştirilen 45 maddelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde T-testi, Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, eylem odaklı yaklaşıma yönelik hazırlanan ve deney grubuna uygulanan dil öğretim programının, öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmelerine yönelik tutumlarını anlamlı derecede arttırdığını göstermiştir. Kontrol grubu ön test-son test farkıyla deney grubunun ön test-son test farkları karşılaştırıldığında ise yine deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Ortaya çıkan bu farklılığın etki büyüklüğü hesaplandığında ise deney grubu lehine çok yüksek bir etki büyüklüğü ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar dikkate alındığında eylem odaklı yaklaşımın öğrenenlerin tutumları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to test the effect of action-oriented method on attitudes in learning environments where Turkish is taught as a foreign language. The study was carried out in Ondokuz Mayıs University in the Turkish Teaching Center. For this purpose, two different groups were identified with a total number of 32 students; 16 of them were assigned as the experimental group and the other 16 students were assigned as a control group. In the experimental group, while the course content prepared for the action oriented method, which is the language teaching approach proposed in the Common European Framework of Reference for Languages throughout the A1- A2 levels, was applied; the course content according to the traditional method was applied to the control group students. The study consisted of 280 course hours, including A1 and A2 levels. The 45-item attitude scale developed by Abidin, Mohammadi and Alzwari (2012) was applied to both groups before and after the study. T-test, Mann Whitney-U test and Wilcoxon signed rank test were used for data analysis. The findings of the study showed that the language teaching program prepared for the action oriented method and applied to the experimental group significantly increased the students' attitudes towards learning Turkish as a foreign language. When the pre-test and post-test of the control and experimental group was compared, a statistically significant difference was observed in favour of the experimental group. When the effect size of this difference was calculated, there was a very high effect size in favour of the experimental group. Considering these results, it is understood that the action-oriented approach has a positive effect on the attitudes of learners.

Keywords