Öğretmen Adaylarının Basılı ve E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşleri
Prospective Teachers’ Opinions on the Use of Printed Book and E-book

Author : Handan ÇELİK -Sercan HALAT - Hatice FIRAT
Number of pages : 73-86

Abstract

Günümüzde özellikle genç kuşağın teknolojiye gösterdiği ilgi, okuma alışkanlıklarına etki ederek basılı kitaptan e-kitaba yönelişi hızlandırmıştır. Okuma eyleminin yaygın olarak basılı kitaplar aracılığıyla yürütüldüğü ancak gelişen teknolojiyle birlikte e-kitaplardan da yararlanılmaya başlandığı günümüzde e-kitabın eğitim-öğretimde bir araç olarak kullanılması mümkündür. Öğretmenlerin çağın gerektirdiği teknolojileri kullanmadaki yeterliliği ve e-kitap okuma konusundaki bilgi ve tutumları, öğrencilere okuma becerisini kazandırmak açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden çalışmada öğretmen adaylarının hem basılı hem e-kitaba ilişkin görüş ve tercihleri belirlenerek bunlar üzerinden e-kitap kullanımına yönelik sonuç ve önerilere ulaşılmıştır. Betimsel istatistiğin kullanıldığı araştrıma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Basılı ve E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi” anketi kullanılmış, SPSS 20.0 paket programında frekans ve çapraz tablo analizinden faydalanılmıştır. Anketteki açık uçlu sorular için içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın güvenirliğinin belirlenmesi için iki alan uzmanının da araştırma verilerini kodlayarak değerlendirmesi sağlanmış ve Miles ve Huberman’ın formülü ile güvenirlik hesaplanarak .89 güvenilirlik katsayısı elde edilmiştir.Araştırmadan elde bulgulara göre öğretmen adaylarının internetten okunabilen, pdf, word vb. formatlardaki materyalleri e-kitap olarak tanımladıkları, e-kitap kavramının ne olduğunu tam olarak bilmedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla e-kitapların öğretmen adayları tarafından yeterince tanınmadığı ve kullanılmadığı; basılı kitapların ise daha çok tercih edilmeye devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

basılı kitap, e-kitap, okuma alışkanlığı, teknoloji

Read: 1,671

Download: 682