Öğretmen Adaylarının Basılı ve E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2019-7.3
Number of pages: 73-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle genç kuşağın teknolojiye gösterdiği ilgi, okuma alışkanlıklarına etki ederek basılı kitaptan e-kitaba yönelişi hızlandırmıştır. Okuma eyleminin yaygın olarak basılı kitaplar aracılığıyla yürütüldüğü ancak gelişen teknolojiyle birlikte e-kitaplardan da yararlanılmaya başlandığı günümüzde e-kitabın eğitim-öğretimde bir araç olarak kullanılması mümkündür. Öğretmenlerin çağın gerektirdiği teknolojileri kullanmadaki yeterliliği ve e-kitap okuma konusundaki bilgi ve tutumları, öğrencilere okuma becerisini kazandırmak açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden çalışmada öğretmen adaylarının hem basılı hem e-kitaba ilişkin görüş ve tercihleri belirlenerek bunlar üzerinden e-kitap kullanımına yönelik sonuç ve önerilere ulaşılmıştır. Betimsel istatistiğin kullanıldığı araştrıma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Basılı ve E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi” anketi kullanılmış, SPSS 20.0 paket programında frekans ve çapraz tablo analizinden faydalanılmıştır. Anketteki açık uçlu sorular için içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın güvenirliğinin belirlenmesi için iki alan uzmanının da araştırma verilerini kodlayarak değerlendirmesi sağlanmış ve Miles ve Huberman’ın formülü ile güvenirlik hesaplanarak .89 güvenilirlik katsayısı elde edilmiştir.Araştırmadan elde bulgulara göre öğretmen adaylarının internetten okunabilen, pdf, word vb. formatlardaki materyalleri e-kitap olarak tanımladıkları, e-kitap kavramının ne olduğunu tam olarak bilmedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla e-kitapların öğretmen adayları tarafından yeterince tanınmadığı ve kullanılmadığı; basılı kitapların ise daha çok tercih edilmeye devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, especially the young generation's interest in technology has accelerated the shift from printed books to e-books by affecting reading habits. It is possible to use the e-book as a tool in education and teaching, in which reading is generally carried out through printed books, but e-books are being used with the developing technology. Teachers' mastery of modern technologies and their knowledge and attitudes about reading e-books are very important in terms of guiding students. Therefore, the opinions and preferences of the pre-service teachers regarding both printed and e-books were determined and the results and suggestions regarding the use of e-books were reached. The study is descriptive research and it was carried out using a scanning model. As a data collection tool, “Determining Pre-Service Teachers' Views on Printed and E-Book Usage” questionnaire was used by the researchers and frequency and cross-table analysis were used in SPSS 20.0 package program. Content analysis was used for open-ended questions in the questionnaire. To determine the reliability of the study, another field expert was also evaluated by coding the research data, and the reliability calculated with the formula of Miles and Huberman was found .89. According to the findings obtained from the study, it was understood that the pre-service teachers described materials such as pdf and word on the internet as e-books and did not know exactly what the e-book was. Therefore, e-books are not sufficiently recognized and used by pre-service teachers; it is concluded that printed books are preferred more.

Keywords