Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Posterlere Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Views on Posters Used In Teaching Turkish as a Foreign Language⃰

Author : Eda Tekin -Muhammed Eyyüp SALLABAŞ
Number of pages : 31-39

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilgi, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki konumu, yaşanan göç hareketleri ve üniversitelerdeki uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Artan bu ilgi ile dil öğretiminin daha iyi, daha etkili olmasının sağlanması amacı ile materyaller geliştirilmektedir. Geliştirilen materyallerin dil öğretiminin ilkelerine uygun ve öğrencilere kazandırılacak yeterlilikleri gerçekleştirecek nitelikte olmaları beklenmektedir. Her ne kadar dil öğrenme sınıflarında öncelikli kullanılan materyaller ders kitapları olsa da günümüzde öğretmen ve öğrenciler tarafından alternatif ders materyallerine de ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Uzun zamandır eğitimde sıkça kullanılan öğretim materyallerinden biri de posterlerdir. Genellikle görseller içerdikleri ve öğrencilerin bulundukları eğitim ortamlarına yerleştirildikleri için kullanılabilirlikleri kolaydır. Posterlerin özellikle dil eğitiminde öğrenilmesi önemli olan temel bilgileri, bir bütün içerisinde ve görsellerle ilgi çekicilik katarak öğrencilere sunması hedeflenir. Bu araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsünün yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime bilgisini geliştirmeye yönelik hazırladığı 25 adet posterin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmanın verileri, Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER ve İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER kurumlarında görev yapan toplam 10 öğretmenle odak grup görüşmesi yapılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda posterlerin öğretim materyali olarak yeterlilik seviyeleri betimsel analiz yapılarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe, öğretim materyalleri, posterler, öğretmen görüşleri.

Read: 1,856

Download: 819