“Çıtır Çıtır Felsefe” Adlı Telif Çocuk Edebiyatı Serisinin Jackson Konsepti Bağlamında İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-7.3
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi / Çocuk Edebiyatı
Number of pages: 14-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda çocuk edebiyatına yönelik çalışmaların ve alana olan ilginin artmasıyla birlikte çocuk edebiyatının konu alanları da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuk felsefesi ile ilgili olan ilişkisi de bu konu alanlarından biridir. 1953 yılında Karl Jaspers tarafından literatüre kazandırılan çocuk felsefesi tam anlamıyla 1970’lerde Matthew Lipman’ın sistematik çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ilk olarak Fransa’da yayınlanan Çıtır Çıtır Felsefe serisindeki kitapları, çocuk edebiyatı ve çocuk felsefesi perspektifiyle incelemeyi ve kitaplardaki öykücüklerin Daurer’in “Jackson Konsepti” başlığı altında sıraladığı yetilere uygunluğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Çıtır Çıtır Felsefe serisinden basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilen 12 kitap incelenmiştir. Bu kitaplar, Adalet ve Haksızlık, Başarı ve Başarısızlık, Beden ve Akıl, Cesaret ve Korku, Güzellik ve Çirkinlik, Haklar ve Ödevler, İş ve Para, İyi ve Kötü, Makineler ve İnsanlar, Özgür Olan ve Olmayan, Şiddet ve Şiddetsizlik adlı kitaplardır. Elde edilen bulgulara göre incelenen kitaplarda mantıksal yetiler başlığına uygun 136 bulgu tespit edilirken, kişilik geliştiren yetilere dair 6 bulgu, sosyal yetiler başlığında ise 4 bulgu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, with the increasing interest and interest in children's literature, the subject areas of children's literature have started to show diversity. The relationship between children's literature and children's philosophy is one of these areas. The philosophy of children, which was introduced to literature by Karl Jaspers in 1953, emerged in the full 1970s with the systematic work of Matthew Lipman. The aim of this study is to examine the books of Çıtır Çıtır Philosophy published in France from the perspective of children's literature and children's philosophy and to examine the appropriateness of the stories in the books to the competencies listed by Daurer under the title of “Jackson Concept”. Within the scope of the study, 12 books which were selected from the Çıtır Çıtır Philosophy series by simple random sampling were examined. These books include Justice and Unfairness, Success and Failure, Body and Reason, Courage and Fear, Beauty and Ugliness, Rights and Homework, Work and Money, Good and Evil, Machines and People, Free and Non-Violence and Nonviolence. According to the findings, 136 findings were found appropriate to the logical abilities title in the books examined, while 6 findings related to personality development skills and 4 findings in the social abilities title were identified.

Keywords


 • Aristoteles, (2017). Metafizik. (Çev. Y. Gurur Sev). Pinhan Yayıncılık.

 • Aristoteles, (2017). Metafizik. (Çev. Y. Gurur Sev). Pinhan Yayıncılık.

 • Çayır Akkocaoğlu, N. (2015). Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi

 • Günışığı Kitaplığı (2008) Çocukları Felsefeyle Buluşturan Dizi Çıtır Çıtır Felsefe. Çoluk Çocuk Dergisi- Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 77, Şubat, 31.

 • Karakaya, Z. ( 2006). Günümüz Çocuk Edebiyatından Seçilmiş Çocuk Felsefesi Örnekleri. Turkish Studies, 1, (2), 21-39

 • Karakaya, Z. (2005). Çocuk Felsefesi ve Çocuk Edebiyatı. Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 338- 351.

 • Karakaya, Z. (2006). Çocuk Felsefesi ve Çocuk Eğitimi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6, (4), 23-37

 • Özen, Y.,Gül, A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15)

 • Öztürk, O. (2004). Sorma –Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor? Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Forumu.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

                                                                                                    
 • Article Statistics