Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Number of pages: 37-48
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi öğrencileri oluşturmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelendiği çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin mevcut durumunu betimlemek için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin medya okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Medya Okuryazarlık Düzeyini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, faktör analizi, korelasyon, t testi ve Anova testi kullanılmıştır. Söz konusu bulgular neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde cinsiyetin, Türkçe gazete takip edip etmemenin, Türkçe televizyon yayınlarını izleme sıklıklarının, Türkçe internet sitelerini kullanma sıklıklarının anlamlı etkisinin olup olmadığı da incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the media literacy levels of Turkish language learners according to various variables. The study group of the study consists of students of Inonu University Turkish Teaching Center. In this study, media literacy levels of Turkish language learners were examined according to various variables. Quantitative research method was used to describe the current situation of the students. In order to measure students' media literacy levels, Media Literacy Level of Turkish Learner Learners Scale developed by the researchers was used. Frequency, percentage, mean, standard deviation, factor analysis, correlation, t test and Anova test were used for data analysis. As a result of these findings, it was also examined whether gender, follow-up of Turkish newspapers, frequency of watching Turkish television broadcasts and frequency of using Turkish websites have a significant effect on media literacy levels of Turkish language learners.

Keywords